Økologisk funksjonsområde

Økologiske funksjonsområder

Område som oppfyller en økologisk funksjon for en art. I forskrift om en prioritert art kan det bestemmes et økologisk funksjonsområde for arten, og hva som er lov til å gjøre der. Avgrensningen av området kan endre seg over tid. For eksempel kan gyteområde, oppvekstområde, larvedriftsområde, vandrings- og trekkruter, beiteområde, hiområde, myte- eller hårfellingsområde, overnattingsområde, spill- eller parringsområde, trekkvei, yngleområde, overvintringsområde og leveområde være økologisk funksjonsområde. Kilde: Naturmangfoldloven § 3, bokstav r) og § 24.