Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

PAH

Forkortelse for polyaromatiske hydrokarboner. Stoffgruppen består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, kreftfremkallende eller skader arvestoffet. Mennesker eksponeres for PAH hovedsakelig gjennom luft og mat, men eksponering kan også forekomme ved hudkontakt. Kilde: erdetfarlig.no

Passasjerkilometer

Et mål på transportarbeid. Beregnes ved å multiplisere antall passasjerer med tilhørende antall reiste kilometer. (Kilde: SSB)

PCB

Forkortelse for polyklorerte bifenyler. Har mange alvorlige effekter for helse- og miljø. Ny bruk av PCB ble forbudt i 1980, men PCB finnes fortsatt i en del gamle produkter og materialer. PCB kan spres til miljøet gjennom utlekking fra produkter som kastes, i forbindelse med rehabiliteringsarbeider, samt utlekking fra forurenset grunn og sedimenter. Norge tilføres også PCB gjennom globale hav- og luftstrømmer. Kilde: Miljøstatus i Norge

PE

Forkortelse for personekvivalent og brukes for å beregne hvor mye avløp som blir generert i et område. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året. Det vil si den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Generelt gjelder: 1 person = 1 pe = 60g BOF5/døgn = størst ukentlig belastning gjennom året. Kilde: avlop.no

Planbestemmelser

Juridisk bindende bestemmelser som utfyller og presiserer arealformål eller hensynssoner og gir mer detaljerte føringer for arealbruken.

Plandata

Geodata i digital arealplan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningsloven. Kilde: Kart- og planforskriften § 2.

Planprogram

Program for plan- og utredningsarbeidet som fastsettes av kommunen. Dokument som gjør rede for formålet med arbeidet, hvordan prosessen legges opp med frister, medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

Planregister med planoversikt

En enkel fortegnelse eller oppstilling over endelig vedtatte arealplaner i dokumentform. Kilde: Kart- og planforskriften.

PM

Svevestøvpartikler som kan holde seg svevende i luften over en lengre periode og som kan pustes inn. Angis ut fra størrelse; PM10 er partikler med diameter mindre enn 10 mikrometer (µm), mens PM2,5 har diameter mindre enn 2,5 mikrometer.

Postnummerområde

Postnummerområde defineres av Posten Norge. Et postnummerområde kan gå over flere kommuner.

Prioritert art

En art som er særlig truet av utryddelse, og som har fått spesiell beskyttelse etter naturmangfoldloven.

Privat avløpsnett

Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning.

privet

Privét er en utedo som er plassert i en egen bygning eller i et uthus. Oftest er utedoen i et separat skur i nærheten av bolig, skole eller arbeidsplass. Utedoer er, i motsetning til et vannklosett, ikke tilkoblet vann og kloakk

Påbygg

En type bygningsedring som knyttes til en bygning. Påbygg er en bygningsendring som ligger ”over” selve bygningen.