PAH

Forkortelse for polyaromatiske hydrokarboner. Stoffgruppen består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, kreftfremkallende eller skader arvestoffet. Mennesker eksponeres for PAH hovedsakelig gjennom luft og mat, men eksponering kan også forekomme ved hudkontakt. Kilde: erdetfarlig.no