PCB

Forkortelse for polyklorerte bifenyler. Har mange alvorlige effekter for helse- og miljø. Ny bruk av PCB ble forbudt i 1980, men PCB finnes fortsatt i en del gamle produkter og materialer. PCB kan spres til miljøet gjennom utlekking fra produkter som kastes, i forbindelse med rehabiliteringsarbeider, samt utlekking fra forurenset grunn og sedimenter. Norge tilføres også PCB gjennom globale hav- og luftstrømmer. Kilde: Miljøstatus i Norge