Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

RA

Riksantikvaren

Radioaktiv forurensning

Stråling fra radioaktive stoffer som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Dette omfatter også stråling fra naturlig forekommende radioaktive stoffer når menneskelig aktivitet fører til økt stråleeksponering av mennesker eller miljø.

Radioaktivt avfall

Løsøregjenstander eller stoffer som regnes som avfall etter forurensningsloven § 27 første ledd, og som inneholder eller er forurenset med radioaktive stoffer med spesifikk aktivitet som er større eller lik verdiene angitt i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall vedlegg 1 bokstav a.

Radioaktivt stoff

Stoff som sender ut alfa-, beta- eller gammastråling.

Radon

Radioaktiv gass som dannes kontinuerlig i grunnen. Gassen er usynlige og luktfri, og kan sive inn i bygninger. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft: Kilde: Statens strålevern.

Radonutsatt

Et område hvor det er særlig stor sannsynlighet for å få høye radonnivåer i bygninger eller særlig stor sannsynlighet for at en høy andel bygninger får radonproblemer. Kilde: Statens strålevern.

 Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen

Raster

Digitale data i bildeform, for eksempel digitale foto med piksler eller ruter. 

Raud sone

Støy: Sone i støykartlegging. Viser område som ikkje er eigna til bruksføremål som er sensitive for støy. Kjelde: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442.

Luft: Et område som ikke er egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning; kommunen bør ikke tillate etablering av slike bruksformål. 

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram, rmp-midler, er tilskudd som bonden kan søke på etter kriterier satt opp av Fylkesmannen i bondens fylke. Dette er midler som tildeles for vedlikehold av miljøtiltak.

Reguleringsplan

Et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Rekvirent

Den som bestiller. Den som krever.

Rekvisisjon

Bestilling. Krav.

Resipient

Mottaker. Kan være luft, vann eller jord som tilføres forurensning. Oftest benyttet om vann, for eksempel sjøresipient og ferskvannsresipient, grunnvann- og overflatevannresipient.

Retningslinjer til arealplan

Veiledende føringer for arealbruken i området.

Returperiode

Gjentaksintervall, hvor ofte en forventer at en bestemt hendelse kan inntreffe.

Ristgods

Søppel i avløpsvannet som fanges opp av rist når det kommer inn i avløpsanlegget.

Robuste økosystem

Brukes for å omtale økosystemers motstandsdyktighet og «resiliens» ved klimaendringer og forstyrrelser. Motstandsdyktighet (resistance) beskriver økosystemets evne til å tåle klimaendringer og forstyrrelser og forbli innenfor en viss tilstand. Resiliens (resilience) beskriver økosystemets evne til å innhente seg etter klimaendringer og forstyrrelser. Selv om begrepene ikke er strengt vitenskapelig definert, er begge begrepene tett knyttet til den økologiske tilstanden og opprettholdelse av økosystemets variasjon og funksjon.

ROS-analyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Systematisk utredning av risiko = fare for tap av verdier, og sårbarhet = manglende evne til å tåle påkjenninger innenfor et nærmere definert system. Dette systemet kan eksempelvis være et tjenesteområde, et sektorområde eller en kommune. I plansammenheng: Utredning av alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i risiko og sårbarhet som følge av planlagt utbygging.

Rovvilt

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Kilde: Forskrift 18. mars 2005 nr. 242, om forvaltning av rovvilt.

RPR

Rikspolitisk retningslinje

RPR-SATP

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, rundskriv T-5/93.

Rødlista

Ei rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut fra norsk natur. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse. Vurderingen av artene er basert på kriterier utarbeidet av Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN).