ROS-analyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Systematisk utredning av risiko = fare for tap av verdier, og sårbarhet = manglende evne til å tåle påkjenninger innenfor et nærmere definert system. Dette systemet kan eksempelvis være et tjenesteområde, et sektorområde eller en kommune. I plansammenheng: Utredning av alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i risiko og sårbarhet som følge av planlagt utbygging.