Raud sone

Rød sone

Støy: Sone i støykartlegging. Viser område som ikkje er eigna til bruksføremål som er sensitive for støy. Kjelde: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442.

Luft: Et område som ikke er egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning; kommunen bør ikke tillate etablering av slike bruksformål.