Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Sanitært avløpsvann

Avløpsvann som i hovedsak stammer fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

Sedimentasjonsbasseng

Oppsamlingsbasseng som fordrøyer utslipp og avrenning av forurenset vann til sjø og vassdrag slik at for eksempel partikler i vannet kan falle til bunns

SEFRAK-registeret

Register som gir informasjon om bygningers alder. Alle bygninger oppført før 1900 (Finnmark før 1945) er tatt med i registeret, uavhengig av alder, størrelse, teknisk tilstand, autentisitet, representativitet og så videre.

Sentralt stedsnavnregister

Norges offisielle register over stedsnavn i offentlig bruk. Kartverket drifter og utvikler registeret med hjemmel i § 12 i lov om stadnamn. Inneholder alle skrivemåter som er fastsatt etter reglene i loven, og navn som er godkjent og brukt i offentlig sammenheng etter gammelt regelverk.

Servitutt

En begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annens eiendom. Vanlige eksempler på servitutter er veirett, båtfeste eller biloppstillingsplass. Servitutter kan høre til en eiendom (reell servitutt/realservitutt), for eksempel slik at eiendom A har veirett over eiendom B. Rettighetene kan også være knyttet til en person (personlig servitutt), for eksempel at NN har veirett over eiendom A. Servitutten kan enten gi rett til en bestemt bruk, for eksempel hugstrett, beiterett, veirett (positiv servitutt), eller den kan gå ut på rett til å forby eieren å utnytte eiendommen på bestemte måter, for eksemplel byggeforbud, villaklausul (negativ servitutt). Kilde: Store norske leksikon.

Ofte brukt om tinglyst avtale med grunneier om bruk av området som friluftslivsområde, med avtaletid på minst 40 år, gjerne evigvarende.

Sft

Forhenværende Statens forurensningstilsyn. Ble slått sammen med Direktoratet for naturforvaltning i 2013, til dagens Miljødirektoratet. 

Sigevann

Vann i grunnen i bevegelse nedover mot grunnvannsspeilet

Sikret friluftslivsområde

Et område der det offentlige har skaffet seg rådighet over arealet som friluftslivsområde ved erverv, eller ved avtale om varig bruksrett, også kalt servituttavtale.

Silslam

Slam fra renseanlegg basert på siling med lysåpning mindre enn 1 mm.

Skipsfunn

Meir enn 100 år gamle båtar og skipsskrog, samt utstyr, last og anna som har vore om bord på eller vore delar av slike.

Skjøtsel

Skjøtsel er tiltak for å opprettholde eller oppnå ønsket natur- eller kulturtilstand, for eksempel tiltak for å kanalisere ferdsel, fjerne vegetasjon eller fremmede treslag eller restaurere etter naturinngrep.

Skolekrets

Inndeling som forteller hvilken skole adressen tilhører.

Sm3

Standard kubikkmeter, volumet til en gitt mengde gass ved temperaturen 15°C og 1 atmosfæres trykk.

Smil-midler

Forkortelse for spesielle miljøtiltak i landbruket. Midler som bønder kan søke på hos sin kommune for å få tilskudd til miljøtiltak på sin gård.

Småovner

Forbrenningsovner som ikke er tillatt i medhold av statlige forskrifter etter forurensningsloven, eller ikke har særskilt tillatelse fra eller Fylkesmannen. Eksempelvis såkalte "sputnikovner" og  halmbrenningsovner.

SOSI

SOSI er et filformat for norske kartdata og den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon).

SOSI-fil

En datafil som inneholder et geografisk datasett som er kodet i henhold til SOSI-standarden.

SOSI-standard

SOSI står for samordnet opplegg for stedfestet informasjon. SOSI er en nasjonal standard for geografisk informasjon. SOSI-standarden er i samsvar med internasjonale standarder.

SPR

Statlig planretningslinje

spredningsmengde

en gjødseldyrenhet på fire dekar fulldyrka mark.

Spredningstidspunkt

Med nedmolding: 15. februar til 1. november.

Uten nedmolding: 15. februar til 1. september.

SSB

Statistisk sentralbyrå. Har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Har ansvar for å samordne all offisiell statistikk i Norge. Underlagt overordnede retningslinjer og finansielle rammer fra regjering og Storting, men er faglig uavhengig organisasjon og bestemmer selv hva som skal publiseres, når og hvordan. 

Stagnasjon

Betegnelse for en meteorologisk situasjon der et svakt vindfelt med vindretning som følger terrengformasjoner får redusert bevegelse på grunn av fysiske hindringer av luftbevegelsen i terrenget.

Stedsnavntjenesten

Tjeneste som gir råd om skrivemåten av stedsnavn, navnsetting og svare på spørsmål om stedsnavn og stedsnavnbruk generelt. Alle kommunale, fylkeskommunale og statlige organ som skal vedta skrivemåter av stedsnavn, skal legge saken fram for stedsnavntjenesten. Delt inn i fire områder: Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og Østlandet med Agderfylkene. Finnes også for samiske og kvenske stedsnavn.

Stengsel

Ei fysisk hindring. Tildømes eit gjerde eller ein avvisar som tildømes ulike pyntegjenstandar i utmark som åleine eller samla verkar privatiserande og difor hindrar allmenta lovleg ferdsel og opphald i utmarka.

Stormflo

Vannstand høyere enn normal flo i sjø, som følge av kraftig lavtrykk og sterk vind.

Strandsone

De land- og sjøområder som står i innbyrdes, direkte samspill økologisk og/eller bruksmessig. Strandsone brukes dessuten som en betegnelse for 100-metersbeltet i plan- og bygningsloven.

Støysonekart

Viser berekna støy rundt ei støykjelde ut frå dagens situasjon og aktivitetsnivå, og ein prognosesituasjon for 10–20 år fram i tid. Kjelde: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442.

Støysoner

Bruk av støysoner er eit viktig verkemiddel for å synleggjere område med potensielle støyproblem og for å gjere utbyggarar og arealplanleggarar meir medvitne om at det kan vere naudsynt å ta særskilte omsyn til støy. Kjelde: Handlingsplan mot støy 2007-2011, avsnitt 1.3. Omsyn til støy i arealplanlegging.

Sumstøy

Samlet støybelastning der et mottakerpunkt er utsatt for støy fra flere kilder

Suspendert stoff

Vannets innhold av oppslammet, partikulært materiale. Bestemmes ved filtrering eller sentrifugering og tørking av fraskilt stoff ved en definert temperatur, oftest 105 °C.

Svart karbon

Små partikler fra karbonholdig svevestøv som er lysabsorberende, også kalt sot. Partiklene består 80-90 % av karbon, resten er hydrogen. De er dannet under ufullstendig forbrenning av fossile brensler biobrensler eller biomasse, men også av slitasje på vei- og dekk.

Sømløst datalag

Kun gjeldende plantyper vises i datalaget. Eldre planer der hele eller deler av planen ikke lenger skal gjelde er da klippet vekk.