Servitutt

Sevituttavtale

En begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annens eiendom. Vanlige eksempler på servitutter er veirett, båtfeste eller biloppstillingsplass. Servitutter kan høre til en eiendom (reell servitutt/realservitutt), for eksempel slik at eiendom A har veirett over eiendom B. Rettighetene kan også være knyttet til en person (personlig servitutt), for eksempel at NN har veirett over eiendom A. Servitutten kan enten gi rett til en bestemt bruk, for eksempel hugstrett, beiterett, veirett (positiv servitutt), eller den kan gå ut på rett til å forby eieren å utnytte eiendommen på bestemte måter, for eksemplel byggeforbud, villaklausul (negativ servitutt). Kilde: Store norske leksikon.

Ofte brukt om tinglyst avtale med grunneier om bruk av området som friluftslivsområde, med avtaletid på minst 40 år, gjerne evigvarende.