Støysonekart

Viser berekna støy rundt ei støykjelde ut frå dagens situasjon og aktivitetsnivå, og ein prognosesituasjon for 10–20 år fram i tid. Kjelde: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442.