Støysoner

Bruk av støysoner er eit viktig verkemiddel for å synleggjere område med potensielle støyproblem og for å gjere utbyggarar og arealplanleggarar meir medvitne om at det kan vere naudsynt å ta særskilte omsyn til støy. Kjelde: Handlingsplan mot støy 2007-2011, avsnitt 1.3. Omsyn til støy i arealplanlegging.