Strandsone

strandsonen, strandsona, 100-metersbeltet

De land- og sjøområder som står i innbyrdes, direkte samspill økologisk og/eller bruksmessig. Strandsone brukes dessuten som en betegnelse for 100-metersbeltet i plan- og bygningsloven.