Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

TEK 10

Forskrift om tekniske krav til byggverk, kalt byggteknisk forskrift.

Tellende areal

Arealet som kommunen legger til grunn ved tildeling av fellingstillatelser. For rådyr, elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med. For villrein er hovedregelen at alt areal over skoggrensa er tellende areal.

Temakart

Et temakart viser registrerte områder av betydning for ett bestemt tema, som for eksempel friluftsliv, skogbruk eller reindrift.

Terrenginngrep

Graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan føre til skade eller ulempe ved at eksisterande forureining blir spreidd eller blir mindre tilgjengeleg for oppryddingstiltak. Kilde: Forurensningsforskriften § 2-3 c)

Tettbebyggelse

En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningene nevnt i første og andre setning, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.

Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse.

Tettsted

Informasjon om at adressen ligger innenfor tettbygd område (tettsted). Informasjon om tettstedenes utstrekning finnes hos Statistisk sentralbyrå og det er knytningen til disse tettstedsnumrene som ligger i matrikkelen. Byråets definisjon av tettsted er: Minst 200 mennesker bosatt, og avstand mellom husene skal normalt ikke overstige 50 m.

Tilbygg

En type bygningsendring som knyttes til en bygning. Tilbygg er en bygningsendring som ligger ”ved siden av” selve bygningen.

Tiltakshavar

Personen eller føretaket som inngrepet blir utført på vegne av, og som er ansvarleg for at tiltaket blir utført i samsvar med krava frå myndigheitene.

Tiltakshaver

Person eller foretak som inngrepet blir utført på vegne av, og som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med kravene fra myndighetene.

Tiltaksplan

Rapport som foreslår hvilke oppryddingstiltak som bør gjøres på ein eiendom med forurenset grunn. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen før graving kan starte.

Tiltaksutredningsplikten

Når det fare for overskridelse av en eller flere av grenseverdiene i forskriften, ved overskridelse av øvre vurderingsterskel.

Tot N

Total mengde nitrogen i vannet.

Tot P

Total mengde fosfor i vannet.

Trafikkarbeid

Et mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy under en transport fra et sted til et annet. Det omfatter både gods- og persontransport. Trafikkarbeidet måles vanligvis i kjøretøykilometer, og påvirkes ikke av antall personer eller godsmengde som fraktes. (Kilde: Statens vegvesen)

Trekkveg

En del arter flytter seg mellom sommer- og vinterhabitater, eller kalvingsområder.

Truede arter

Truede arter er en betegnelse for plante- og dyrearter som står i fare for å dø ut. De omfatter kategoriene kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter.

Truede naturtyper

Truede naturtyper er en betegnelse for truede leveområder som er i ferd med å forsvinne.

Truet art

Art eller underart som er vurdert til en av kategoriene kritisk truet, sterkt truet eller sårbar på Norsk rødliste for arter.

Tungmetall

Metalliske grunnstoffer med en tetthet som er høyere enn 5 g/cm³, det vil si minst 5 ganger større tetthet enn vann. I miljøsammenheng nevnes vanligvis bly (Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), tinn (Sn), vanadium (V) og sink (Zn). arsen (As) Arsen regnes som regel med til tungmetallene på grunn av sin tetthet på 5,73 g/cm³ til tross for at det egentlig er et halvmetall. Kilde: no.wikipedia.org

Tvangsgrunnlag

Det grunnlaget, oftest et vedtak, som gir det offentlige rett til på kreve inn tvangsulkt uten dom.

TØI

Transportøkonomisk institutt

Velfungerende økosystem

Et økosystem der de naturlige økologiske funksjonene er opprettholdt. Et velfungerende økosystem, der de fleste arter og økologiske funksjoner er på plass, vil ha god økologisk tilstand (se økologisk tilstand). God økologisk tilstand er ikke nødvendigvis det samme som naturtilstand.