Tiltakshavar

Tiltakshaver

Personen eller føretaket som inngrepet blir utført på vegne av, og som er ansvarleg for at tiltaket blir utført i samsvar med krava frå myndigheitene.