Truede arter

Truede arter er en betegnelse for plante- og dyrearter som står i fare for å dø ut. De omfatter kategoriene kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter.