Truet art

Truede arter, trua art

Art eller underart som er vurdert til en av kategoriene kritisk truet, sterkt truet eller sårbar på Norsk rødliste for arter.