Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Umatrikulert grunn

Grunneiendom eller festegrunn som var lovlig opprettet før grunneiendomsdelen av grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) ble satt i kraft i vedkommende kommune og som ikke er tildelt eget matrikkelnummer.

Underbygg

En type bygningsendring som knyttes til en bygning. Underbygg er en bygningsendring som ligger ”under” selve bygningen.

Universell utforming

Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. 

Utendørs luftkvalitet

Luftkvaliteten i områder som ikke er skjermet av tak og der allmennheten har alminnelig tilgang.

Utmark

Definisjonen av utmark fins i friluftsloven § 1 a, og er naturområder og utdyrket areal som ikke er innmark.

Utslippsfri byggeplass

  • Null utslipp av CO2 og helseskadelige stoffer, som NOx og partikler, på byggeplassen. 
  • Bygg- og anleggsmaskiner er elektriske eller hydrogendrevne.

Utvalgt naturtype

En utvalgt naturtype er en naturtype som Kongen i statsråd, altså regjeringa, har bestemt skal anses som særlig viktig i offentlig saksbehandling. En utvalgt naturtype får en handlingsplan som beskriver hvordan den kan sikres.