Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Vald

Det geografiske området som er offentlig godkjent for jakt på en eller flere hjorteviltarter, og som er den minste juridiske enhet som får tildelt fellingstillatelse fra kommunen eller villreinnemnda. Vald er den enheten som rapportering av fellingsresultater til det offentlige gjelder for.

Valdansvarlig representant

Et hvert vald skal ha en representant som opptrer på vegne av jaktrettshaverne i valdet overfor kommunen i saker som berører valdet. Dersom det har skjedd endringer med valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal i løpet av siste jaktår, skal valdansvarlig representant melde dette til kommunen innen 1. april.

Valgkrets

En kommune er delt inn i valgkretser fastsatt av valgstyret i den enkelte kommune.

vannkvaliteten

Etter vannforskriften skal vannets tilstand beskrives ved en inndeling av vannkvaliteten fra svært god, god, moderat, dårlig til svært dårlig etter økologiske og kjemiske parametere.

Vannområde

Avgrenset del av en vannregion som består av ett enkelt, deler av eller flere nedbørfelt med tilhørende grunnvann og eventuelt kystvann, jamfør vannforskriften § 3r). I ett vannområde kan det være en eller flere kommuner.

Vannregion

Ett eller flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende grunnvann og kystvann som til sammen utgjør en hensiktsmessig forvaltningsenhet, jamfør vannforskriften § 3q). Norge er delt inn i 16 vannregioner, hvorav 5 er sammen med Finland og Sverige, jamfør vannforskriften vedlegg I.

Vannregionmyndighet

11 fylkeskommuner som er utpekt som ansvarlig for en eller flere vannregioner, jamfør vannforskriften § 20 og vedlegg I.

Vannregionutvalg

Et samarbeidsorgan i vannregionen bestående av representanter for vannregionmyndigheten og øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, samt andre berørte sektormyndigheter og kommuner, ledet av vannregionmyndigheten, jamfør vannforskriften § 22.

Vassdrag

Innsjø, vatn, tjern, elv, elvearm, bekk eller kanal. Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand.

Vassdragstiltak

Vassdragsanlegg og alle andre tiltak i vassdraget som etter sin art er egnet til å påvirke vannføringen, vannstanden, vassdragets leie eller strømmens retning og hastighet eller den fysiske og kjemiske vannkvaliteten på annen måte enn ved forurensning. Kilde: Vannressursloven

Vedtaksfredet kulturminne

Et vedtaksfredet kulturminne fredes i dag gjennom vedtak etter kulturminneloven eller svalbardmiljøloven. Vedtaksfredninger etter kulturminneloven kan omfatte alle typer kulturminner yngre enn 1537, stående byggverk yngre enn 1649, kulturmiljøer og fartøy. Vedtaksfredninger etter svalbardmiljøloven kan omfatte kulturminner yngre enn 1945. Kilde: Riksantikvaren.

Vegadresse

Vegadresse er definert i matrikkelforskriften § 2 bokstav i. En vegadresse er en adresse i form av et adressenavn og et adressenummer, for eksempel Myntgata 2. En vegadresse kan peke til et eller flere adresseobjekter. Reglene for tildeling av vegadresse framgår av forskriften § 50.

Vegprising

Trafikkregulerende virkemiddel der trafikantene må betale for å benytte bestemte deler av veinettet til bestemte tider.

Vektor

Vektordata bruker geometri, punkt, linjer eller polygon for å representere objekter. 

Verdiskaping

Verdiskaping i en bred sammenheng betegner hvordan en ressurs kan brukes i arbeidet med å skape både økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige verdier.

Verna kulturminne

Et vernet kulturminne er et kulturminne som er vernet ved lov. De viktigste lovene er kulturminneloven, plan- og bygningsloven, kirkeloven, svalbardmiljøloven og naturmangfoldloven. Kulturminner kan være beskyttet på andre måter uten at de er vernet ved lov,
for eksempel ved avtaler, listeføring eller tilskuddsordninger. Kilde: Riksantikvaren.

Verneverdig kulturminne

Et kulturminne som har gjennomgått en kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som verneverdig. Kilde: Riksantikvaren.

Vurderingsterskel

Gjelder luftkvalitet. Forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til målenettverk og tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved overskridelse av øvre vurderingsterskel. Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det ikke være behov for målinger. Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forskriften. Jamfør forurensningsforskriften § 7-8.

Våtmark

Myr, kilder, flommark, elvedeltaer og annen oversvømt mark.