Vannområde

Avgrenset del av en vannregion som består av ett enkelt, deler av eller flere nedbørfelt med tilhørende grunnvann og eventuelt kystvann, jamfør vannforskriften § 3r). I ett vannområde kan det være en eller flere kommuner.