Vannregion

Ett eller flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende grunnvann og kystvann som til sammen utgjør en hensiktsmessig forvaltningsenhet, jamfør vannforskriften § 3q). Norge er delt inn i 16 vannregioner, hvorav 5 er sammen med Finland og Sverige, jamfør vannforskriften vedlegg I.