Verna kulturminne

Et vernet kulturminne er et kulturminne som er vernet ved lov. De viktigste lovene er kulturminneloven, plan- og bygningsloven, kirkeloven, svalbardmiljøloven og naturmangfoldloven. Kulturminner kan være beskyttet på andre måter uten at de er vernet ved lov,
for eksempel ved avtaler, listeføring eller tilskuddsordninger. Kilde: Riksantikvaren.