Gateoppsop - hvordan er det regulert?

Gateoppsop kan representere fare for forurensning

Gateoppsop er avfall som kan inneholde miljøgifter. Gateoppsop bør derfor deponeres eller behandles ved behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.

Gateoppsop anses ikke som ren jord, og kan representere en fare for forurensning. Å benytte gateoppsop til utfyllingsformål eller lignende kan derfor bli i strid med forurensningsforbudet i forurensningsloven.

Gateoppsopet er som regel ikke egnet for kompostering eller forbrenning. For å sikre forsvarlig håndtering av gateoppsopet er gateoppsop ikke omfattet av deponiforbudet for biologisk nedbrytbart avfall, jamfør avfallsforskriften § 9-4 første ledd bokstav a) punkt 1, om forbud mot deponering av visse avfallstyper.

Kommunen er ikke pliktig til å ta imot

Gateoppsop regnes som næringsavfall. Kommunen har derfor ikke plikt til å ta imot slikt avfall.

Den som har gateoppsop må finne lovlig mottak, og gi opplysninger om avfallet

Den ansvarlige for gateoppsopet, enten det er en veientreprenør, kommunens egen driftsavdeling eller andre, plikter å finne frem til et lovlig mottak for slikt avfall. Dette vil vanligvis være et deponi med tillatelse fra Fylkesmannen.  

Den som leverer avfall til deponi plikter å sørge for en basiskarakterisering av avfallet i samsvar med beskrivelsen i avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II nr 1.1., om karakterisering og kriterier for mottak av avfall. Et sammendrag av basiskarakteriseringen skal følge avfallet ved levering til deponi.

Sist revidert: 20.04.2016
av: Miljødirektoratet