Graving av ledningsnett, er det søknadspliktig?

En del mindre terrenginngrep omfattes av forurensningsforskriften kapitel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, selv om de ikke krever søknad og tillatelse etter Plan- og bygningsloven. Dette kan gjelde for eksempel graving for kabel- og rørtraseer, fjernvarmeanlegg ol. Kapitel 2 gjelder ved terrenginngrep i områder med forurenset grunn, og i områder der det er grunn til å tro at det er forurenset grunn. Dispensasjon fra forskriften er det kun Miljødirektoratet som har anledning til å gi, dette jamfør § 2-5 om krav til tiltak ved terrenginngrep i forurenset grunn.

Graving av ledningsnett vil kunne berøre automatisk fredete kulturminner, og tiltakshaver skal derfor henvende seg til kulturminnemyndighetene for en vurdering. Se oppgavehjelpen om automatisk fredete kulturminner på miljøkommune.no