Magnetfelt fra høyspentlinjer, hvordan er dette regulert?

I Norge har vi definert et utredningsnivå for magnetfelt nær høyspentanlegg på 0,4 µT (mikrotesla) i gjennomsnitt gjennom året. Dette er ingen grenseverdi, heller ingen tiltaksgrense.

Netteier skal ved oppføring av nye høyspentanlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg, utrede om magnetfeltet i nærliggende bygg kan bli høyere enn 0,4 μT. Alternative løsninger for å redusere felt skal i så fall vurderes.

Det samme kravet gjelder for den som er ansvarlig for planlegging og oppføring av skoler, barnehager og boliger nær eksisterende høyspentledninger. Mer informasjon finner du i heftet Bebyggelse nær høyspentanlegg - informasjon til kommuner og utbyggere (pdf).

Det er ikke dokumentert noen negative helseeffekter ved eksponering for høyspentanlegg så lenge verdiene er lavere enn grenseverdien som er 200 µT. Dette gjelder for voksne og barn. Mer om dokumenterte helseeffekter og grenseverdier finnes på Strålevernets nettsider om størm og helsesffekter.

Sist revidert: 12.12.2017
av: Miljødirektoratet