Øvelsesbrenning av hus, er det lovlig?

Øvelsesbrenning er lovlig når øvelsesobjektet er miljøsanert og kommunen anser det som helse- og miljømessig forsvarlig.

Hus som skal brennes i øvelsesøyemed må miljøsaneres, og det er kommunens oppgave å vurdere om det er gjort tilstrekkelig.

Denne vurdering må kommunen gjøre i hvert enkelt tilfelle, gjerne i samarbeid med kommunale helsemyndigheter og Fylkesmannen. I slike tilfeller vil det alltid være en avveining mellom brannvesenets behov for realistiske øvelser og risikoen for helse- og miljøulemper.

Har kommunen fastsatt lokal forskrift om åpen brenning, må det i tillegg søkes dispensasjon fra denne.

Kommunens myndighet

Kommunen fikk i delegeringsvedtaket fra 2001 myndighet til to ting:

1. Å fastsette lokal forskrift som snevrer inn hva som skal være lovlig etter forurensningsloven § 8. Se oppgavehjelp om å fastsette lokal forskrift om åpen brenning.

2. Myndighet til å føre tilsyn med åpen brenning og brenning i småovner. Dette er en selvstendig oppgave, og er ikke avhengig av at kommunen har fastsatt lokal forskrift. Hvis noen ønsker å øvelsesbrenne et hus er det derfor kommunen som skal vurdere om det er ok. Kommunen fører tilsyn med om brenningen skjer på lovlig måte, først og fremst om det er miljøsanert, men bør også gjøre helsemessige vurderinger.

Hva betyr miljøsanering?

Miljøsanering betyr at alle bygningsdeler og inventar som kan være til skade eller ulempe for miljøet, er fjernet før brenning foretas. Eksempler på slike komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, elektriske- og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte materialer, PVC og blyholdige kabler.

En mer utførlig omtale framgår av ”Håndbok i miljøsanering av bygninger” som er utgitt i forbindelse med ØkoBygg-programmet. Ved kartlegging av farlige stoffer i bygningen, bør man bruke kravene i TEK 10 for miljø.

Saksbehandlingsforskriften under Plan- og bygningsloven (SAK 10) setter krav til ansvarsrett hos den som skal foreta miljøkartlegging i forbindelse med rivning.