Støv fra sandblåsing - hvilket lovverk gjelder og hvem er myndighet?

Innendørs sandblåsing reguleres av forurensningsforskriften

Virksomheter som driver med sandblåsing og annen overflatebehandling i verksteder (innendørs) er regulert av forurensningsforskriften kapittel 29 om forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner. Fylkesmannen er myndighet.

Sandblåsing og vedlikehold av utendørs installasjoner kan kreve særskilt tillatelse fra fylkesmannen

Virksomheter som driver sandblåsing og vedlikehold av større utendørs installasjoner, som rørgater, broer med videre er ikke omfattet av forskriftens kapittel 29. Hovedproblemet med denne aktiviteten er fare for forurensning fra avvirket materiale, for eksempel PCB- og blyholdig malingsrester, og at dette blir liggende igjen ute i naturen.

Slik virksomhet kan kreve tillatelse fra Fylkesmannen, som har hjemmel i forurensningsloven § 11 om særskilt tillatelse til forurensende tiltak. Fylkesmannen kan for eksempel stille krav om at blåsingen gjøres tildekket og at avvirket materiale samles opp og leveres godkjent mottak. Fylkesmannen må vurdere i hvert enkelt tilfelle om tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven. Det er også Fylkesmannen som er tilsynsmyndighet uavhengig av om tiltaket har tillatelse eller ikke.

Kommunen kan bruke plan- og bygningsloven til å begrense forurensning 

Kommunen kan begrense helse- og miljøulemper som støv, støy og annen lokal forurensning fra byggeplasser og andre avgrensede områder gjennom bestemmelser til reguleringsplanen.

les mer på forurensning i arealplanlegging på miljøkommune.no