Foto: Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet
Flere roller i forurensning

Kommunen er både forurensningmyndighet og har tillatelse til å forurense.

Foto: Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet
Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no
Forsøpling

Å håndheve forbudet mot å forsøple er viktig for for å hindre skader på mennesker og dyr.

Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no
Foto: Wenche R. Sørvik
Farlig avfall

Miljøgifter i avløpssystemet kan føre til at slam fra renseanlegg ikke egner seg til jordbruksformål. Kommunen har ansvar for gode systemer for å samle inn farlig avfall.

Foto: Wenche R. Sørvik

Forurensning

Forurensning er utslipp av skadelige stoffer til miljøet vi lever i. Det er forårsaket av menneskers aktivitet, og fører til ulempe eller skade på miljøet - enten til luft vann eller jord. Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal derfor verne om og redusere belastninger på miljøet.

Sist revidert: 15.02.2018
av: Miljødirektoratet