Foto: Torgrim Asphjell
Flere roller i forurensning

Kommunen er både forurensningmyndighet og har tillatelse til å forurense.

Foto: Torgrim Asphjell
Foto: Torgrim Asphjell
Forsøpling

Å håndheve forbudet mot å forsøple er viktig for å hindre at miljøgifter lekker ut til jord og vann.

Foto: Torgrim Asphjell
Foto: Wenche R. Sørvik
Farlig avfall

Miljøgifter kan føre til at slam fra renseanlegg ikke egner seg til jordbruksformål, derfor er det viktig at farlig avfall samles opp og leveres på miljøstasjoner.

Foto: Wenche R. Sørvik

Forurensning

Forurensning er utslipp av skadelige stoffer til miljøet vi lever i. Det er forårsaket av menneskers aktivitet, og fører til ulempe eller skade på miljøet - enten til luft vann eller jord. Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal derfor verne om og redusere belastninger på miljøet.

Sist revidert: 08.06.2017
av: Miljødirektoratet