Foto: Jan Hausken

Økonomisk vekst bidrar til økt forbruk og mer avfall. 

Foto: Jan Hausken

Avfall

Kommunene må sette i verk gode systemer for å samle inn avfall og følge opp forsøplingssaker. Avfall kan inneholde miljøgifter som spres i naturen og oppkonsentreres i næringskjedene. Avfall på avveie kan føre til skader på naturen.

Sist revidert: 12.09.2017
av: Miljødirektoratet