Beregne kommunale avfallsgebyrer

Kommunens håndtering av husholdningsavfall er lovpålagt og skal finansieres gjennom avfallsgebyr. Dette er forankret i  kapittelet 15 i avfallsforskriften.  

Som veiledning til det nye kapittelet har Miljødirektoratet publisert

Veilederen forklarer bestemmelser i avfallsforskriften kapittel 15. Den forklarer hvordan avfallsgebyr skal beregnes for kommunale betalingstjenester på avfallsområdet etter selvkostprinsippet. Selvkost innebærer at alle kostnader forbundet med avfallshåndteringen dekkes, men kommunen kan ikke kreve inn mer fra husholdningene enn det koster å samle inn og behandle avfallet.

Veilederen omtaler flere temaer som kommunene ofte har spørsmål om, blant annet hytterenovasjon, kommunens gjenvinningsstasjoner, ulike måter kommunen organiserer tjenesten på og fordeling av kostnader som er felles for kommunens håndtering av husholdningsavfallet og avfallstjenester kommunen tilbyr i konkurranse med andre næringsaktører.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) beskriver generelt hvordan selvkost skal beregnes for kommunale betalingstjenester, mens Miljødirektoratets veileder utdyper anvendelsen av dette avgrenset til avfallsområdet.

Sist revidert: 12.10.2018
av: Miljødirektoratet