Foto: Elisabet Molander
Småbåter på avveie

Kommunen skal sørge for at folk kan levere mindre fritidsbåter som er kasserte gratis til avfallsmottak. 

Foto: Elisabet Molander

Mottak av kasserte fritidsbåter

Kasserte fritidsbåter på avveie er et forurensningsproblem. Kommunene skal etablere avfallsmottak for mindre fritidsbåter. Kommuner, kommunale og interkommunale avfallsselskaper kan søke tilskudd til å dekke kostnader de har med å håndtere båtene. 

Miljødirektoratet administrer en tilskuddsordning der kommuner, kommunale og interkommunale avfallsanlegg kan søke om tilskudd for å håndtere kasserte fritisbåter.

Båteiere, eller den som leverer små eller større fritidsbåter med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot), kan søke Miljødirektoratet om tilskudd på kroner 1 000 per båt. Ordningen er forankret i kapittel 2 i avfallsforskriften.

Hva slags fritidsbåter kan leveres - hvem gjelder tilskuddsordningen for? 

Her finner du veiledning om hva kommunale og interkommunale avfallsselskaper kan søke støtte til, og hva slags båter de er forpliktet til å ta imot.

Små fritidsbåter

Kommunene skal oppfylle forpliktelsene om gratis mottak av mindre fritidsbåter uten innenbords motor, avgrenset oppad til 15 fot (4,57 meter), ved at de sørger for at det finnes

  • et tilbud på kommunale eller interkommunale avfallsmottak
  • eller en avtale med andre aktører som sørger for avfallsmottak

Kommunale og interkommunale avfallsselskap kan søke om tilskudd for å dekke hele eller deler av kostnadene ved mottak, transport videre til behandlingssted, behandling og og sluttbehandling av kasserte fritidsbåter. Tilskuddet utbetales som et flatt tilskudd på 6 kr/kg båt. Du finner mer informasjon om støtteordningen og krav til dokumentasjon for å søke tilskudd her:

Større fritidsbåter

Avfallsanlegg som er forhåndsgodkjent av Miljødirektoratet kan få tilskudd for å behandle større fritidsbåter opp til 3 tonn og inntil 15 meter skroglengde (49,5 fot). Levering av fritidsbåter opp til 1,1 tonn skal være gratis for eieren av fritidsbåten. Disse anleggene må ha tillatelse etter forurensningsloven. Fylkesmannen er vanligvis myndighet for slike tillatelser.

Kommunale og interkommunale avfallsanlegg som ønsker å motta større båter og som har nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen til å behandle båter, kan også søke om å forhåndsgodkjenning som tilskuddsmottaker. Du finner mer informasjon om ordningen her:

Forhåndsgodkjente avfallsanlegg som ønsker å etablere en mottaksordning for større fritidsbåter, kan søke om tilskudd og finne mer informasjon i:

Informasjon fra kommunen - veiledning fra avfallsmottakene 

Miljødirektoratet har inngått en avtale med Sortere.no om informasjon til publikum om hvor det finnes mottak for kasserte fritidsbåter. Vi oppfordrer kommunene til å legge ut informasjon om mottakssteder på dette nettstedet, som de fleste renovasjonsselskap har egen tilgang til. Dersom kommunen din mangler tilgang, kontakt post@sortere.no. Vi anbefaler også kommunene om å informere om dette på egne hjemmesider.

Publikum skal selv ta med skjema for bekreftelse på innlevert fritidsbåt til mottaksstedene. Vi anbefaler derfor kommuner og avfallselskaper om å ha dette skjemaet tilgjengelig for dem som ikke har det med, og om nødvendig bistå med å fylle ut skjemaet.  

Sist revidert: 19.09.2017
av: Miljødirektoratet