Foto: Jon Lasse Bratli
Avløp

Kommunen har forurensningsmyndighet for utslipp fra enkelthus og mindre tettbebyggelser.

Foto: Jon Lasse Bratli
Oslo vann- og avløpsetat
Forurensning fra avløpsnett

Kommunen har amsvar for å legge om eller utbedre avløpsledninger eller kreve at eieren utfører dette.

Oslo vann- og avløpsetat

Avløp

God kontroll av avløp sikrer godt drikkevann og god vannkvalitet slik at vi unngår forurensning og spredning av sykdom. Kommunen har myndighet og plikt til å forebygge og kreve tiltak mot forurensning fra avløpsanlegg etter forurensningsloven.

Kommunen har fått delegert myndighet på avløp og har ansvaret for kapittel 12, 13, 15 og 15A-4 i forurensningsforskriften. Under oppgavehjelp om delegering kan du finne utfyllende informasjon om delering av myndighet på forurensningsområdet.

Temainngangen nedenfor utdyper kommunens roller, ansvar og plikter på avløpsområdet og gir veiledning i hvordan oppgavene kan løses.

Sist revidert: 11.03.2019
av: Miljødirektoratet