Sjekkliste

  1. Er søknaden fullstendig, med alle vedlegg?

  2. Har søker varslet berørte parter?

  3. Oppfylles standardkravene?

  4. Finnes lokal kommunal forskrift?

  5. Er resipienten kartlagt / klassifisert, og finnes det noen mål eller brukerinteresser i resipienten?

  6. Er berørte parter underrettet om kommunens vedtak?

  7. Har kommunen opplyst om klagemuligheter og klagefrist?

  8. Har kommunen krevd inn saksbehandlingsgebyr? må opplyse søker så tidlig som mulig. 

Sist revidert: 16.06.2017
av: Miljødirektoratet