Utforme eller oppdatere registre for VA-anlegg i spredt bebyggelse

Det er nødvendig med gode registre over vann- og avløpsanleggene i kommunen. Registrene bør være gis-baserte slik at saksbehandler enkelt kan få fram kart med riktig beliggenhet og informasjon om de ulike anleggene.

Registrene må oppdateres kontinuerlig. Dette forutsetter at saksbehandler eller operatør har nok tid til å gjøre disse oppgavene. Når oppdatering nedprioriteres, kan registrene raskt bli ufullstendige og etter hvert ubrukbare. Det er derfor viktig at kommunene prioriterer vedlikehold av sine anleggsregistre.

Ved å sammenlikne registre for ulike formål, kan saksbehandlerne enkelt kvalitetssikre informasjonen. I enkelte kommuner har de påvist store mangler ved slamtømmeregistrene på denne måten. 

GIS i kommunalt avløp er et system for kommunenes registrering, drift og overvåkning av avløpsløsninger i spredt bebygde strøk. Systemet beregner renseeffekt og utslipp fra renseanlegg, utslipp til resipienter og påvirkningen på miljøet.  Les mer om GIS i avløp på Avløp.no.

De mest brukte registrene er beskrevet i Norsk Vanns rapport Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse, kapittel 9.2. 

Sist revidert: 20.09.2017
av: Miljødirektoratet