Tilsyn med avløp fra hytter

I områder med fritidsbebyggelse er det ofte følsomme vannforekomster. I fjellområder der vassdragene ofte har liten vannføring og god vannkvalitet, kan selv små utslipp føre til at miljøtilstanden reduseres. Ved kysten kan brukerinteresser, som bading og rekreasjon, bli berørt av utslippene.

Kontrolløren fra Norsk Vann på Vimeo

Tilsyn kan finansieres med kontrollgebyr 

Kommunene må vedta en gebyrforskrift for å innføre kontrollgebyr, jamfør forurensingsforskriften § 11-4. Gebyrene kan være enten årsgebyr eller gebyr for et enkelt tilsyn. Årsgebyr har den fordelen at innbyggernes utgifter fordeles jevnt, mens gebyr for enkelt tilsyn gir den som har hatt tilsyn en større ekstrautgift som ofte faller sammen med eventuelle utbedringskostnader for anlegget. På den annen side gir gebyr for et enkelt tilsyn en bedre kobling mellom gebyret og selve tilsynet enn det årsgebyr gir.

Best tilsyn når anlegget er belastet

Hytteanleggene har varierende belastning, noen kan stå uten belastning i månedsvis. Dette er gunstig for resipienten fordi de totale utslippene blir mindre. Men det kan også ha uheldige sider. Bakteriekulturer i renseanlegg kan dø ut eller bli svekket, og bevegelige deler i anleggene kan ruste eller «gro» fast.

Tilsyn bør helst skje når anleggene er belastet, det vil si i helger og ferier. Da har en mulighet til å møte eier, komme inn i hyttene og se anleggene i drift. For vinterhytter vil det vanligvis være størst belastning i vinter- eller påskeferie. Da kan utendørs anlegg være vanskelig tilgjengelige, og en har ikke mulighet til å se virkninger av eventuelle utslag i terreng. Da kan det være bedre å gjennomføre tilsynet i sommerhalvåret.

Se opp for ulovlige vann- og avløpsløsninger

Mange hytter er bygget uten innlagt vann og har lav sanitærteknisk standard. Ønske om høyere standard er vanlig, og dette fører ofte til ulovlige vann- og avløpsinstallasjoner. Mange forsøker også å tøye grensene for hva som er lovlig, for eksempel ved å installere vanntanker i eller i tilknytning til hytta, som fylles opp ved hjelp av vannslange eller hevert.

Det kan være vanskelig å dokumentere at en fritidsbolig har ulovlig innlagt vann. Det kan enten gjøres ved at hytteeier selv opplyser om det, ved å påvise at ledning er ført inn i hytta eller at det er installert innvendige tanker i større omfang enn tillatt.

Planlegg tilsynet godt

Atkomst til hytteområdene er ofte mer krevende enn for fast bosetning og kan være lang og kronglete. Noen hytter har ikke vegforbindelse, og til noen hytter er man avhengig av båt. Tilsyn i slike hytter må planlegges grundig og i god tid.

Tilsynsbesøk bør avtales med anleggseier på forhånd, slik at han kan være tilstede og en får mulighet til å komme inn i hytta.

Sist revidert: 10.10.2017
av: Miljødirektoratet