Eierskap til vann- og avløpsanlegg

Nye og store vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommuner. Det er også krav til hvordan større private anlegg skal eies og organiseres.

Innhold

Krav til eierskap for vann og avløpsanlegg
Private, felles stikkledninger

Krav til eierskap for vann og avløpsanlegg

Kravene til eierskap for vann- og avløpsanlegg er følgende:

  • nye vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommuner
  • eksisterende vann- og avløpsanlegg kan bare selges eller på annen måte overdras til kommuner
  • vesentlig utvidelse eller sammenslåing av eksisterende private anlegg kan bare skje med tillatelse fra kommunen

Dette er hovedsaklig forankret i loven om vann- og avløpsanlegg §1 - kommunalt eierskap, første ledd. Tillatelser til utvidelser eller sammenslåing av eksisterende private anlegg er forankret i §2

Det vil si at kommunen bør eie anlegg over 50 pe om dette er hensiktsmessig, selv om disse ikke tilknyttet et større offentlig nett. Kommunen bør uansett sikre at anleggene blir bygget med god standard og at det etableres organisasjoner som sikrer at anleggene blir driftet på en god måte.

Unntak fra kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg

Unntaket fra kravet om at kommunen skal eie vann- og avløpsverk gjelder:

Hva slags private vann- og avløpsanlegg kan kommunen tillate?

Kommunen kan tillate følgende private vann- og avløpsanlegg etter søknad:

  • vesentlig utvidelse av eksisterende, privat anlegg
  • sammenslåing av eksisterende privat anlegg.
  • nytt privat anlegg, såfremt det organiseres som andelslag (samvirke) i tråd med samvirkeloven

Tillatelsen kan bare gis hvis:

Kommunen kan stille særlige vilkår for tillatelsen. Tillatelse og vilkår er enkeltvedtak, og kommunens hjemmel er lov om vass- og avløpsanlegg § 2. Den kan også kreve at anlegg som utvides vesentlig eller slår seg sammen, omorganiseres til andelslag (samvirke) i tråd med samvirkeloven.

Det opp til kommunen om den vil godkjenne en søknad om et nytt privat vann- eller avløpsanlegg organisert som andelslag eller som samvirke i tråd med samvirkeloven, eller om den selv etablerer anlegget.

Private, felles stikkledninger

Hovedledninger omtales av loven om vann- og avløpsanlegg, men ikke private felles stikkledninger. Det finnes i dag store private fellesanlegg med flere hundre tilknyttede enheter som er tilknyttet den kommunale hovedledningen. Disse fellesanleggene omtales som stikkledninger. Ansvaret for felles stikkledningsanlegg kan være organisert på ulik måte, og noen krever inn tilknytnings- og årsavgifter fra de som er tilknyttet.

Spørsmålet om et slikt privat fellesanlegg skal regnes som én felles stikkledning eller hovedledning, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Kommunen bør ha retningslinjer for hva som skal regnes som en hovedledning og hva som skal regnes som stikkledninger.

Ved godkjenning av større private stikkledningsanlegg bør kommunen stille krav om at anlegget utføres i henhold til kommunal norm. Det bør også stilles krav som sikrer forsvarlig drift- og vedlikehold av anlegget. 

Sist revidert: 11.01.2017
av: Miljødirektoratet