Tilsyn med utslipp fra mindre tettbebyggelser

Kommunen skal gjennomføre tilsyn både på kommunale og private avløpsanlegg med utslipp over 50 pe etter kapittel 13 i forurensningsloven.

Gjennomføring av tilsyn ved utslipp krever motivasjon for oppgaven både politisk og i administrasjonen.

Tilsyn med avløpsanlegg fra mindre tettbebyggelser etter kapittel 13 inkluderer ledningsnett, pumpestasjoner, overløp og renseanlegg med utslippspunkt. Det som inngår i tilsynet er:

 • å vurdere dokumentasjon av drift og renseresultater
 • å vurdere internkontrollsystem etter internkontrollforskriften,
 • visuell kontroll av hele anlegget

Det kan være rasjonelt å samarbeide med andre kommuner når tilsyn skal planlegges og forberedes.Kommunen kan også vurdere om en vertskommuneordning er aktuell for å kunne gjennomføre oppgaven. Mer inngående informasjon om tilsyn på avløpsanlegg finnes hos Norsk Vann.

Langtidsplan for gjennomføring av tilsyn

Det er en fordel å lage en langsiktig tilsynsplan som legger føringer for hvor og når på året tilsynene skal gjennomføres. Denne bør lages på bakgrunn av en gjennomgang av dokumentasjon og resultater av gjennomførte tilsyn på anlegg. 

Form for tilsyn og tidsintervall for gjennomføring må være et resultat av tidligere resultater og generell erfaring. Dette kan variere med lokale resipientforhold, størrelse, alder og kvalitet på anleggene, kvaliteten på ledningsnettet, og så videre.

Tilsynsmyndigheten kan sette opp et skjema med tidsrom og spesifikke oppgaver som ønskes gjennomført under tilsynet.

Innhold

Forberedelse av tilsyn med avløpsnettet
Tilsyn på renseanlegget
Tilsyn med transportsystem og overløp
Tilsyn på utslippsstedet
Oppfølging etter gjennomført tilsyn
Rapportering

Forberedelse av tilsyn med avløpsnettet

Nå kommunen skal gjennomføre tilsyn, er nødvendig dokumentasjon og beskrivelse av alle anleggene et viktig utgangspunkt. Kommunen skal ha et system for:

 • registrering og oppfølging av anlegg
 • tilbakemelding på rapporter
 • arkivering av årlige innleverte rapporter
 • klager på både egne og private anlegg

Gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon vil vise hvilke prioriteringer og ressursbehov som kreves for å gjennomføre årets tilsyn eller droppe tilsyn på visse anlegg eller anlegg i visse områder. Rapporter fra tidligere gjennomførte tilsyn med konklusjoner og eventuelle pålegg bør inngå i den årlige gjennomgangen og forberedelse for tilsyn.

Når kommunen sender ut varsel om tilsyn bør det fremkomme hvilke dokumenter saksbehandlerne ønsker å gjennomgå. Det kan for eksempel være ønskelig med gjennomgang av:

Hva skal tilsynet omfatte?

Tilsyn skal omfatte hele avløpsanlegget og utslippssted. Avløpsnettet skal drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, jamfør § 13-6 om avløpsnett. Målet er å:

 • ha kontroll med avløpsvannets mengde og egenskaper
 • forebygge lekkasje
 • begrense forurensning av resipienten som følge av overløp

Det er anleggseiers ansvar å drifte avløpsnettet i samsvar med forurensningsforskriften og utslippstillatelsen og kunne dokumentere et driftsopplegg som ivaretar dette ved tilsyn.

Anleggseier bør kunne vise til at de arbeider for å forebygge lekkasjer. Anleggseier bør utføre systematisk rehabiliteringsarbeid på ledningsnettet på bakgrunn av erfaringer, risiko- og sårbarhets-analyser og utarbeidede planer.  

 

Tilsyn på renseanlegget

Kunnskap om tilstanden på et anlegg, og om potensiell påvirkning av resipienten, er bidrag til å bestemme omfanget av det anleggsrettede tilsynet. Førstegangstilsyn på et anlegg vil nødvendigvis være grundigere enn de påfølgende.

Momenter som bør være med i tilsynet

Her er momenter som bør være med i et tilsyn. Det kan også være nyttig å hente inn erfaringer fra andre kommuner.

 1. Gjennomgang av driftsjournal (og annen rutinemessig intern dokumentasjon)
  Tilsynsmyndighet må vurdere om driftsjournalen er ført i samsvar med beskrivelsen i internkontrollen, både med hensyn på hva som skal noteres og besøkshyppigheten på anlegget.
 2. Internkontroll med driftsinstruks 
  Det skal foreligge oppdatert internkontrollsystem på anlegget som omfatter nødvendig dokumentasjon og retningslinjer for drift, for eksempel prøvetakingsprogram og retningslinjer for føring av avvik med avviksbehandling. Virksomheten må vise at systemet følges opp.
 3. Oppfølging av pålegg
  Utsjekk av at eventuelle pålegg gitt ved tidligere tilsyn fulgt opp.
 4. Prøvetaking
  Sjekk om prøvetaking er gjennomført etter forurensningsforskriftens § 13-12 eller om avløpsanlegget ivaretar kriteriene for alternativ prøvetaking i §13-13.
 5. Vannmengdemåler og andre instrumenter:
  • Sjekke rengjørings- og kontrollrutiner før prøvetaking og generelt.
  • Eventuelle variasjoner bør diskuteres med driftspersonell med hensyn på logiske forklaringer.
  • Gjennomgå tilgjengelig dokumentasjon på gjennomført kalibrering.
  • Kontrollere eventuelle variasjoner for eksempel i vannføring gjennom driftsjournalen.
 6. Slam og sil-/ristgods
  Utsjekk av om slam og sil-/ristgods fra anleggene håndteres eller slippes det ut til resipient
 7. Lukt
  Er det sjenerende lukt i eller ved renseanlegget under besøket? Er det registrert og arkivert klager på lukt siden forrige tilsyn?
 8. Observasjoner og vurderinger av forurensning og med hensyn til HMS
  Er funksjon av utstyr i henhold til dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), ryddighet og vedlikehold, renhold og så videre?
 9. Rapportering
  Tilsynet må generere en rapport til ansvarlig for anlegget og til forurensningsmyndigheten i kommunen.

Mer detaljert veiledning finnes i Rapport nr 184/11 Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde fra Norsk Vann

Tilsyn med transportsystem og overløp

Den ansvarlige for avløpsanlegget skal ha oversikt over tilstanden på pumpestasjoner, kummer og overløp, jamfør forurensningsforskriftens §13-6 . Dette er endel av internkontrollen. Tilsynet må derfor innbefatte:

 1. Gjennomgang av dokumentasjon Saneringsplaner med oppfølging, vedlikeholdsrutiner og utbedringer med hensyn på lekkasjer. 
 2. Pumpestasjoner Gjennomgang av drifts- og vedlikeholdsrutiner, HMS og registrering av gassdannelser.  
 3. Kummer Rutiner for kontroll og vedlikehold av kummer med retningslinjer for nedstigning.
 4. Overløp Oversikt over alle overløp og nødoverløp. Er det registrert drift av overløp? Har eventuelle utslipp fra overløp sjenerende konsekvenser for omgivelsene? 

Tilsyn på utslippsstedet

Den ansvarlige for avløpsanlegget har ansvar for at utslippet er lokalisert og utformet slik at virkningene på resipienten blir minst mulig. Dette er forankret i forurensningsforskriftens § 13-9.  Tilsynet bør derfor innbefatte:

 1. Dokumentasjon på at utslippsarrangementet er etablert i samsvar med utslippstillatelsen
 2. Vedlikeholdsrutiner og dokumentasjon
 3. Visuell kontroll av utslippspunktet, særlig med hensyn til forsøpling

Oppfølging etter gjennomført tilsyn

Etter endt tilsyn skal tilsynsmyndigheten utarbeide en rapport med eventuelle forslag til reaksjoner. Reaksjoner overfor anleggseier følges opp og eventuelle avvik lukkes.

Dersom kommunen observerer at det er forhold ved anlegget eller utslippet som krever hyppigere prøveuttak og/eller skjerping av rensekrav som etterpolering, bør kommunen vurdere å endre utslippstillatelsen i etterkant av tilsynet. Dette er forankret i foruresningsforskriften § 13-17 om endring og omgjøring av tillatelse.

Rapport R184 Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde fra Norsk Vann kan være en hjelp når kommunen skal lage sjekklister tilpasset det enkelte anlegg.

Rapportering

Tilsyn av avløpsanlegg må generere en rapport til ansvarlige og til forurensningsmyndigheten i kommunen. Anleggseier skal levere en egenrapport til kommunen etter kravet i tillatelsen.

Den ansvarlige for private avløpsanlegg større enn 50 pe plikter etter § 13-16 årlig å rapportere nødvendige opplysninger til kommunen innen 1. februar. Rapporteringen danner grunnlag for tilsyn.

Kommunen skal legge inn en årlig kontrollrapport for alle avløpsanlegg i Altinn innen 15.februar. Dette er forankret i forurensningsforskriftens § 13-16. Rapporten skal inneholde nødvendige opplysninger om alle avløpsanlegg og utslipp fra disse.

Sist revidert: 12.12.2016
av: Miljødirektoratet