Tilsyn med påslipp til kommunalt avløpsnett

Kommunen er tilsynsmyndighet for påslippskrav, og skal drive tilsyn med forhold som berører deres eget avløpsanlegg. Her gis veiledning til planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn med påslipp.

Kommunens myndighet og begrensninger
Plan for gjennomføring
Oppfølging etter gjennomført tilsyn

Kommunens myndighet og begrensninger

Kommunene kan etter forurensningsforskriften 15A, om påslipp, kun drive tilsyn med forhold som berører deres eget avløpsanlegg. Kommunen er kun tilsynsmyndighet for påslippskrav satt innenfor rammene i forurensningsforskriften § 15A-4 om påslipp til offentlig avløpsnett. Det vil si at det fremdeles er fylkesmannen eller Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet for utslipp fra industrivirksomheter, og som fører tilsyn med at kravene de har satt i sine utslippstillatelser overholdes. Kommunen bør derfor alltid gjennomføre tilsyn med påslipp i samarbeid med Miljødirektoratet eller fylkesmannen der virksomheten har tillatelse etter forurensningsloven. Se rundskriv T-3/12 om fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven. Rundskrivet gjør rede for hvilke bransjer fylkesmannen er forurensningsmyndighet for.

Som ansvarlig for kommunalt ledningsnett og myndighet med hensyn til påslipp til nettet, har kommunen rett til innsyn i de deler av virksomhetens internkontrollsystem som har tilknytning til påslippet. Internkontrollsystemer er regulert i internkontrollforskriften. Se egen veiledning om tilsyn etter internkontrollforskriften.

Kommunen kan etter forurensningsforskriften 15A om påslipp og internkontrollforskriften føre tilsyn med forhold som berører:

  • mulighetene for å overholde kommunens utslippstillatelse
  • arbeidsmiljø og sikkerhet for kommunens ansatte
  • tilfredsstillende slamkvalitet
  • levetid på kommunale anlegg og installasjoner

 

For veiledning i regulering av påslipp se oppgavehjelpen

Plan for gjennomføring

Første trinn av tilsynet kan gjennomføres ved rutinemessig gjennomgang av innkomne rapporter fra virksomhetene, og eventuelt rapporter fra driftspersonell på avløpsanlegget. Gjennomgangen av rapportene vil vise ressursbehovet for gjennomføring av tilsyn på virksomhetene.

Tilsyn med virksomheter kan ha flere formål: 

  • grunnlag for å vurdere om en påslippstillatelse er nødvendig
  • danne grunnlag for vilkår i en påslippstillatelse
  • kontrollere at gitte krav overholdes
  • opprettholde kontakten med en virksomhet
  • bekrefte eller avkrefte om et påslipp har endret karakter

Eksempel på plan for gjennomføring av tilsyn etter forurensningsforskriften 15A, om påslipp:

Første tilsyn

Årlig

Hvert andre år

Hvert fjerde år

Grunnlag for søknad om påslippstillatelse, eventuelt opprette påslippsavtale

Gjennomgang av rapportering

Besøke anlegg med kjent forurensning i påslippet

Besøke anlegg uten kjent forurensning i påslippet

   

Gjennomgang av dokumentasjon

Gjennomgang av dokumentasjon

større kommuner med mange påslippstillatelser kan planen med fordel deles opp i perioder for kontroll av type virksomheter, eller av virksomheter med liknende type påslipp, for eksempel all næringsmiddelindustri.

IFor å gjennomføre tilsyn rasjonelt og sikre likebehandling, bør kommunen utarbeide et skjema hvor de forskjellige punktene som skal kontrolleres i tilsynet er tatt med. Et gjennomarbeidet skjema er et godt grunnlag for gjennomføring og rapportering og oppfølging etter tilsyn. Se eksempel på registreringsskjema for tilsyn med påslipp til avløpsanlegg etter forurensningsforskriften 15A, om påslipp, word / open office.

 

Den ansvarlige for virksomheter som representerer påslipp, skal uten unødig opphold fremlegge alle ønskede opplysninger som kan knyttes til påslippet.

Oppfølging etter gjennomført tilsyn

Etter endt tilsyn utarbeider kommunen en rapport med eventuelle forslag til reaksjoner. I etterkant skal eventuelle reaksjoner følges opp og eventuelle avvik lukkes. Se også oppgavehjelpen

Sist revidert: 13.08.2018
av: Miljødirektoratet