Tilsyn med oljeholdig avløpsvann

Innhold

Kommunens myndighet og begrensninger
Eksisterende tillatelser - strengeste krav gjelder
Forberedelse
Plan for gjennomføring
Gjennomføring
Oppfølging etter gjennomført tilsyn
Ytterligere veiledning

Kommunens myndighet og begrensninger

Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra alle virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 15.

Bransjer som er omfattet av kapittel 15

Forurensningsforskriften § 15-1, regulerer hvilke bransjer som omfattes av dette kapitlet. Her heter det at kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra:

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy,
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling

 

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Eksisterende tillatelser - strengeste krav gjelder

Krav til utslipp i tidligere tillatelser skal erstattes med kravene i foruresningsforskriften § 15-7, dersom vilkårene i den gamle tillatelsen er lempeligere enn kravene i § 15-7.  Regelen er at det er det strengeste kravet gjelder uavhengig av om rensekravet fremgår av tillatelsen eller kapittel 15. Det er kommunen som avgjør om vilkår i tillatelse er strengere eller lempeligere enn krav i § 15-7.

I praksis vil dette si at utslipp fra oljeutskillere ikke skal ha høyere konsentrasjon enn 50 mg olje/liter.

Forberedelse

For å kunne gjennomføre tilsyn er det en forutsetning at kommunen har oversikt over virksomhetene, og har retningslinjer for rapportering av drifts- og tømmerutiner. Opplysninger som bør være tilgjengelig er:

 • opplysninger om tiltakshaver og virksomheten for øvrig
 • type utskiller (fabrikat)
 • godkjenning i henhold til NS-EN 858-1
 • utskillerens størrelse/kapasitet, eventuelt våtvolum på eldre utskillere
 • installasjonsår
 • materiale (GUP, stål, betong)
 • beliggenhet
 • sandfang (ja/nei)
 • prøvetakingskum (ja/nei)

 

I tillegg skal dokumentasjon på gjennomført tømming og dokumentasjon på utløpskonsentrasjoner være tilgjengelig for vurdering.

Plan for gjennomføring

For mest mulig rasjonell gjennomføring av tilsyn må det settes opp en plan for gjennomføring. Med årlig gjennomgang av innkomne rapporter får kommunen et godt grunnlag for å vurdere tilsyn på det enkelte anlegg. 

Eksempel på plan for gjennomføring av tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 15: 

Første tilsyn:

Etablering av rapporteringsrutine.

 1. Årlig gjennomgang av innkomne rapporter.
 2. Årlig kontroll på anlegg med mangelfull rapportering.

Gjennomføring

Som et første ledd i utførelsen av tilsyn bør kommunen etablere rapporteringsrutiner for:

 • Dokumentasjon av tømming.
 • Rutinemessig dokumentasjon på at grenseverdier overholdes.
 • Dokumentasjon på at avtalen mellom eier av oljeutskiller og tømmefirma inneholder krav om forskriftsmessig håndtering av slammet/avfallet.

Gode rapporteringsrutiner vil effektivisere tilsynet og bidra til å redusere behovet for tilsyn.

Kommunen må vurdere om det skal gjennomføres prøveuttak for kontroll av konsentrasjon av olje, eventuelle kjemikalier eller tungmetaller, som en del av tilsynet.

 

Gjennomføring av tilsyn av anlegget krever kunnskap om oljeutskillernes utforming og funksjon. Se faktaark M-30 Drift av oljeutskillere. Faktaarket omhandler krav til virksomhetene, og gir en grunnleggende innføring i funksjon og drift.

Oppfølging etter gjennomført tilsyn

Etter endt tilsyn skal kommunen utarbeide en rapport med eventuelle forslag til reaksjoner. I etterkant skal eventuelle reaksjoner følges opp og eventuelle avvik lukkes. Se oppgavehjelp Oppgavehjelp tilsyn, generell del på Miljøkommune.

Ytterligere veiledning

NORVAR-rapport R156 Veiledning for oljeutskilleranlegg (pdf) gir oversikt over de vanligste driftsoppgavene, og foreslår hvordan driften kan dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten i kommunen. Veiledningen presenterer et felles faglig grunnlag for alle som er involvert i planlegging/prosjektering, montering, drift og kontroll av oljeutskillere.

Sist revidert: 25.11.2016
av: Miljødirektoratet