Forslag til avvikstekster på fylkesmannens tilsynsområde - bilvaskerier

Levering av farlig avfall

Virksomheten leverer ikke farlig avfall til godkjent mottaker/tømmerfirma

Virksomheten kan ikke dokumentere at de overholder leveringsplikten på ett år.

Dette er avvik fra avfallsforskriften § 11-8, internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 7.

Deklarering av farlig avfall

Virksomheten gir ikke tilstrekkelige opplysninger ved deklarering av farlig avfall.

Virksomheten har ikke fylt ut deklarasjonsskjema for farlig avfall.

Virksomheten har levert farlig avfall som vanlig avfall.

Virksomheten har ikke emballert og/eller merket farlig avfall som skal leveres tilfredsstillende.

Dette er avvik fra avfallsforskriften § 11-12 

Sist revidert: 17.11.2016
av: Miljødirektoratet