Foto: Anne Sofie Gjestrum
Krav til kompetanse

Det er viktig å stille krav til kompetanse ved planlegging, bygging og kontroll av vann- og avløpsanlegg uansett hvem som utfører dette.

Foto: Anne Sofie Gjestrum

Stille kompetansekrav til avløpsanlegg

Kommunen kan stille krav til kompetanse når det skal lages reguleringsplaner og planlegges, prosjekteres og bygges vann- og avløpsanlegg. Dokumentasjon skal utføres av nøytrale fagkyndige. Under finner du veiledning til lovverk som omhandler kompetansekrav til avløpsanlegg.

Krav etter plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven stiller krav til at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndigeuten at dette er nærmere definert. Loven stilller også krav om godkjenning av ansvarlige søker, prosjekterende og kontrollerende. Foretak kan godkjennes i den enkelte sak ved å signere ansvarserklæring eller ha en sentral godkjenning. De må sende inn opplysninger om

  • organisasjon
  • kvalitetssikringssystemer
  • ansattes utdannelse og praksis
  • referanseanlegg.

Kommunene kan gi godkjenning i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 og for bestemte fagområder.
Det skal følge med dokumentasjon på kravet til nøytrale fagkyndige i den enkelte sak. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse. Dette kan for eksempel være utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK-1 kurs eller tilsvarende.

I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider. Dette gjelder anlegg både over og under 50 pe. Kommunen må utvise skjønn i skjæringspunktet mellom nøytralitet og kompetanse. For infiltrasjonsanlegg skal prosjekterende eller annet kvalifisert firma utføre kontroll av utførelsen.

Det finnes ikke formelle krav til kompetanse for overordnet planlegging av vann og avløp. Det kan likevel være behov for å stille krav til utdanning og praksis for å kunne planlegge, prosjektere og bygge mindre vann- og avløpsanlegg. Krav bør være universitets- eller høgskoleutdannelse og relevant praksis.

Kommunen kan påse at dette overholdes i de planene de selv utarbeider. Kommunen bør kontrollere referanser og gjøre en kritisk vurdering av kvaliteten på produktet når avløpsplaner er utarbeides av private. Kommunen bør også vurdere å stille krav om uavhengig kontroll for viktige prosjekteringsoppgaver der feil kan få miljømessige konsekvenser.

Les mer om  krav til ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende på avlop.no.


Krav i forurensningsloven

Forurensningsforskriften stiller følgende krav til kompetanse:

  • § 12-10  setter krav til at dokumentasjon av rensegrad skal utføres av nøytrale fagkyndige. 
  • § 13-11  har krav om at renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av fagkyndige slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger.
  • § 13-13  sier at dokumentasjon av alternativ til prøvetaking skal utføres av "nøytral fagkyndig", uten at dette er definert.
  • § 13-14 setter krav til at prøvene skal analyseres av akkreditert laboratorium. 

I drikkevannsforskriften er det ikke beskrevet kompetansekrav, bortsett fra at laboratorier som skal analysere vannprøver skal være akkreditert.

Sist revidert: 11.10.2017
av: Miljødirektoratet