Foto: Anne Sofie Gjestrum
Oversikt over drikkevann

Kommunen skal ha god oversikt over drikkevannskilder og mulige kilder til forurensning. 

Foto: Anne Sofie Gjestrum
Bård Bredesen, naturarkivet.no
Nok rent drikkevann

Kommuner og private vannverkseiere skal sikre at drikkevannet har god nok kvalitet, mengde og leveringssikkerhet.

Bård Bredesen, naturarkivet.no
Kristine Stene, Miljødirektoratetet
Planlegging

Kommunen skal ta hensyn til drikkevann når den utarbeider arealdelen av kommunedelplaner og reguleringsplaner. 

Kristine Stene, Miljødirektoratetet

Planlegge og forvalte drikkevann

Kommunen skal ha oversikt over både drikkevannskilder og avløpsanlegg, slik at alle kan få tilgang til rent drikkevann.

Oversikt over drikkevannskildene er viktig fordi:

  • Det er enklere å planlegge helhetlig og vurdere behovet for å bygge ut offentlige nett.
  • Det gir mulighet til å varsle og sikre vannforekomster hvis det skulle inntreffe akutte forurensningstilfeller med lekkasjer av kjemikalier, oljeprodukter og lignende.
  • Forurensede drikkevannskilder kan gi uheldige helsemessige konsekvenser.
  • Det er enklere å spore smitte hvis det er overhyppighet av smittsom sykdom i et område.

Dette er forankret i  forskrift om vannforsyning og drikkevann, plan- og bygningsloven og lov om kommunale vass- og avløpsanlegg.

Oppgavehjelp til saksbehandlingen

Sist revidert: 09.11.2017
av: Miljødirektoratet