Roller og ansvar på avløpsområdet

Kommunens har myndighet og plikt knyttet til saker som forurensning, plan og bygg. 

Rollene kan inndeles slik:

 • myndighet i forurensningssaker, plansaker og byggesaker
 • anleggseier
 • service og veiledning
 • utøvelse og konkretisering av statlig politikk
 • tilrettelegging for samfunnsutvikling og næringspolitikk

Under beskriver vi primært kommunens rolle som myndighet.

Det er viktig å være oppmerksom på de konfliktene som kan oppstå mellom de ulike rollene kommunen har som anleggseier, service- og veiledning og tilrettelegger. Myndighetsrollen bør derfor skilles ut i en egen organisasjon.

Temaet rolleforståelse og organisering er grundig beskrevet i Norsk Vanns rapport 184/2011 Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde. Se spesielt punkt 2.2 Organisering og 2.4 Organisering og rollehåndtering.

Andre myndigheters rolle

Det er viktig å være klar over hvilke roller andre instanser, som fylkesmannen og Mattilsynet, har i sammenheng med vann- og avløpssaker. Avhengig av situasjonen, er deres rolle myndighet, eller høringsinstans for saker der kommunene selv er myndighet. Selv om instansene ikke uttaler seg i en høringsrunde, betyr ikke det at de godkjenner saken.

Kommunen er ikke forpliktet til å følge de rådene som blir gitt av høringsinstansene. De  må vurdere høringssvarene på selvstendig grunnlag. Når kommunen utøver myndighet har kommunen det fulle ansvaret for at vedtakene er faglig forsvarlige og juridisk korrekte.

Samordning internt i kommunen

Kommunen plikter å samordne saksbehandlingen, jamfør plan- og bygningsloven § 21-5Kommunen kan gjøre følgende for å sikre samordning:

 • lage gode samordningsrutiner slik at de framstår som en overfor innbyggerne
 • oppfordre utbygger til å sende inn søknad om utslippstillatelse og byggesøknad samtidig
 • vurdere saken etter annet regelverk i tillegg, som vannforskriften, naturmangfoldloven, kulturminneloven og folkehelseloven

Det er et viktig prinsipp at utslippstillatelsen etter forurensningsforskriften skal være gitt før en tomt skilles fra, eller byggesaken behandles, jamfør plan- og bygningslovens § 27-2

Samarbeid mellom kommuner

Oppgavene innen vann og avløp er varierte og krever spesialkompetanse innen fagfeltet. Kommunene har store og omfattende oppgaver i forbindelse med godkjenning og tilsyn av anlegg. En kommune med mindre enn 20.000 innbyggere vil ofte ha utfordringer med å dekke alle oppgavene på dette feltet på en fullgod måte. Det anbefales derfor sterkt at kommuner inngår samarbeid.

Uformelt samarbeid kan for eksempel være innen en region, mellom nabokommuner eller mellom kommuner med felles problemstillinger. Formelt samarbeid kan for eksempel være deling av saksbehandlere over kommunegrenser, utnyttelse av driftsassistanser, etablering av interkommunale organer eller tematisk samarbeid i regi av en vertskommune. Se kommunesamarbeid

Les mer om samarbeid:

Sentrale plikter og oppgaver på avløpsområdet

Kommunene skal: 

 • ha oversikt over hvilke rensekrav som gjelder for de ulike områder i kommunen
 • oversikt over utslippstillatelser og anleggenes tilstand
 • være ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegg som helt eller delvis eies av kommunen
 • rapportere til Altinn innen 15. februar hvert år 

Viktige oppgaver for kommunen blir derfor å:

 • gi pålegg om tiltak
 • endre og omgjøre tillatelser
 • kreve opplysninger
 • foreta granskinger
 • gi pålegg om overvåking hvis det er hjemlet enten direkte gjennom forurensningsloven, forurensningsforskriften eller delegeringsvedtad

Mer detaljert veiledning om myndighet og plikt på avløpsområdet finner du under beskrivelsene knyttet til kapittel 12, 13, 15 og 15 A. 

Sist revidert: 13.08.2018
av: Miljødirektoratet