Foto: Øyvind Hetland
Tilsyn avløpsanlegg

Kommunen skal føre systematisk kontroll med at tillatelser til utslipp og pålegg overholdes. Veilederen beskriver hva kommunen skal føre tilsyn med, hvem som kan eller skal drive tilsyn og gir tips om hvordan det kan gjennomføres.

Foto: Øyvind Hetland

Tilsyn med avløp - generell veiledning

Tilsyn er et av de viktigste virkemidlene forurensningsmyndigheten har for å avdekke og rette opp i en forurensningssituasjon. Denne veiledningen gir råd om hvordan kommunen kan føre tilsyn.

Sist revidert: 13.08.2018
av: Miljødirektoratet