Hvem kan og skal drive tilsyn

Kommunen skal ha tilsynsmyndighet. Det kan være hensiktsmessig å etablere en egen enhet som gjennomfører tilsynsarbeidet. Kommuneloven åpner for interkommunalt samarbeid gjennom overføring av oppgaver og myndighet til en vertskommune - dette er spesielt relevant for mindre kommuner.

Hvem kan og skal drive tilsyn?

Tilsynsmyndigheten er delegert til kommunen. Forurensningsforskriften gir ikke kommunen hjemmel til å videredelegere sin myndighet til andre. Adgangen til å utføre og følge opp tilsyn er derfor begrenset av reglene i kommuneloven.

I henhold til kommuneloven er det kommunestyret som er det øverste kommunale organet. Kommuneloven gir vid adgang til å delegere myndighet til faste utvalg og administrasjonssjefen, som kan delegere videre internt. Loven gir imidlertid ikke anledning til å videredelegere kommunens myndighet til kommunale selskaper eller interkommunale selskaper. Heller ikke private aktører kan få delegert myndighet. Se mer om delegering av myndighet.

Kommuneloven § 27, åpner for interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. Bestemmelsen er utformet med tanke på drift og administrativt samarbeid, for eksempel om vannforsyning og avløpsanlegg. Offentlig myndighetsutøvelse kan imidlertid ikke omfattes av samarbeidet, og denne samarbeidsformen er derfor ikke egnet for gjennomføring av kommunenes tilsynsarbeid.

Kommuneloven åpner imidlertid for interkommunalt samarbeid gjennom overføring av oppgaver og myndighet til en vertskommune, jamfør kommuneloven § 28-1a om vertskommunesammarbeid. Tilsynsoppgaver vil være egnet for et slikt samarbeid, spesielt for mindre kommuner. Se mer om vertskommune i veiledning om interkommunalt samarbeid.  

Plassering av myndighet

Etablering av en egen enhet som kan sikre en gjennomføring av tilsynsarbeidet, kan være hensiktsmessig. Her må rolleforståelse og habilitet være skikkelig klarert. Plassering av myndighet i egen organisasjon bør klargjøre:

Sist revidert: 21.11.2016
av: Miljødirektoratet