Rapportere avløpsdata

Den som er ansvarlig for drift av avløpsanlegg plikter årlig å rapportere nødvendige opplysninger om sine avløpsanlegg og utslipp fra disse til staten. Rapporteringsfristen er 1. mars.

Hvem skal rapportere?

Den som er ansvarlig for drift av avløpsanlegg plikter årlig å rapportere nødvendige opplysninger om sine avløpsanlegg og utslipp fra disse til staten, jamfør forurensningsforskriften § 11-5. Kommunen har altså plikter knyttet til avløpsanlegg som kommunen drifter. Kommunen skal ikke lenger kan rapportere for private anlegg og liknende som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 13.

Rapportering skal skje via nettportalen Altinn - se rapporteringsskjema Mdir-010 «Årlig rapportering for avløpsanlegg». 

Det er viktig å merke seg at:

  • Den ansvarlige virksomheten må rapportere via sitt organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret må være registrert i Miljødirektoratets database før rapporteringen kan foregå.
  • For å kunne rapportere via Altinn må rapportøren identifisere seg med MinID, BankID, buypass eller Commfides. Metoden krever at rapportøren bruker fødselsnummeret sitt.
  • Rapportøren må ha fått tildelt rollen Energi, miljø og klima for sin organisasjon for å kunne rapportere. For mer informasjon se Altinns hjelpeside om rettigheter og tilgang.

Rapportering via Altinn

Fra og med januar 2016 vil egenrapporteringen for avløpsanlegg foregå elektronisk via nettportalen Altinn, og ikke som tidligere via KOSTRA. Rapporteringsskjema Mdir-010 "Årlig rapportering for avløpsanlegg" er nå tilgjengelig i Altinn. Rapporteringsfrist er 15. februar.

Hva inngår i rapporteringen

Rapporteringen omfatter avløpsanlegg med utslipp større eller lik 50 pe hvor fylkesmannen eller kommunen er forurensningsmyndighet.

Det gjelder følgende typer anlegg:

Slamanlegg

Anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven til å stabilisere og hygienisere slam fra avløpsanlegg, tidligere KOSTRA-skjema 26C, skal rapportere på et eget skjema for slambehandlingsanlegg.

Rapportering og publisering av data i KOSTRA

Kostra brukes fortsatt til:

  • rapportering av offentlig ledningsnett, tilknytning, og små avløpsanlegg jamfør kapittel 12 i forurensningsforskriften  -  KOSTRA-skjema 26A
  • publisering av statistikk over avløps- og slamdata - Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Sjekk oversikt over registrerte anlegg i regneark

Miljødirektoratet ønsker at kommunene sjekker at:

  • alle aktive anlegg som din kommune er ansvarlig for er registrert
  • anleggene er registrert på riktig organisasjonsnummer

Anleggene er sortert etter fylke, se nederst i regnearket. Regnearket finner du her.

Veileder for innlogging og rapportering ligger på Miljødirektoratet.no.

Feil og rettinger

For å få rettet feil eller mangler eller endre organisasjonsnummer, kan du sende en mail til viveke.margrethe.sahlgaard@miljodir.no.

Sist revidert: 07.06.2017
av: Miljødirektoratet