Disponering av forureina masse

Ei handbok i val av riktig metode for sluttdisponering av forureina masse og brukte absorbenter etter forureiningsaksjonar.

Sist revidert: 21.11.2016
av: Miljødirektoratet