Dimensjonering av interkommunal beredskap mot akutt forurensning

Håndboken "Risikokartlegging i kommunene" beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre en kartlegging av  farlige stoffer i et området, og hvilke områder som er mest truet av slik forurensning.

Kartleggingen anbefales gjennomført samlet for hvert beredskapsområde (region) ved at hver kommune utfører separate kartlegginger etter samme mal, og at dataene sammenstilles av en arbeidsgruppe for beredskapsområdet samlet.

Håndboken dekker både akutt forurensning på sjøen og på land, det vil si det tradisjonelle oljevernet og kjemikalieberedskapen på land. Ulykker med kommunalt beredskapsansvar er fokusert.

Sist revidert: 21.11.2016
av: Miljødirektoratet