Veileder om enhetlig ledelsessystem

Organiseringen av beredskapen er noe forskjellig ved branner, akutt forurensning og andre typer innsatser, og organiseringen kan variere fra kommune til kommune. Det er derfor behov for en mer ensartet organisering av beredskapen uavhengig av type hendelse som skal håndteres.

Denne veilederen i Enhetlig Ledelses System (ELS) tar sikte på å bidra til en mer ensartet og gjenkjennbar organisering av beredskapen i kommunene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket og Miljødirektoratet regulerer hver sine deler av beredskapen i kommunene. Veiledningen er utarbeidet av dem i fellesskap. Fra 2012, 64 sider.

Sist revidert: 21.11.2016
av: Miljødirektoratet