Behandle tiltaksplaner etter kap. 2 i forurensningsforskriften

Kommunen er forurensningsmyndighet i saker som gjelder opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

I saker som omfattes av kapittel 2 i forurensningsforskriften, kan kommunen

Oppgavene er:

 • å behandle og godkjenne tiltaksplaner
 • registrere opplysninger i databasen Grunnforurensning
 • føre tilsyn med at bestemmelsene i forurensningslovens kapittel 2 følges.

1. Kommunen får kjennskap til at det skal gjøres terrenginngrep i et område med mistanke om forurenset grunn
2. Samordning med plan- og bygningsloven
3. Er undersøkelsene av forurenset grunn gode nok?
4a. Vurdere tiltaksplan for forurenset grunn
4b. Godkjenn tiltaksplan i henhold til kapittel 2
5. Eventuell klagebehandling hos Fylkesmannen
6. Kvalitetssikre sluttrapport fra tiltakshaver
7a. Oppdatere og legge inn data i databasen Grunnforurensning
7b. Informere grunneier om at eiendommen er registrert i databasen Grunnforurensning og matrikkelen
8. Avslutte saken
9. Gjennomføre tilsyn
Sjekkliste

1. Kommunen får kjennskap til at det skal gjøres terrenginngrep i et område med mistanke om forurenset grunn

 • Det er tiltakshavers ansvar å vurdere forurenset grunn

 • Kommunen skal gjøre tiltakshaver oppmerksom på forholdene, dersom de får kjennskap til at det gjennomføres terrenginngrep i et område de mistenker eller det er påvist at det er forurenset grunn.  Kapittel 2 i forurensningsforskriften gjelder også ved terrenginngrep som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Hva som er søknadspliktig står i plan- og bygningsloven kapittel 20.

 • Kommunen bør ha tilstrekkelig med opplysninger om bygge- og gravearbeider i forurenset grunn tilgjengelig på sine nettsider, slik at tiltakshaver skal kjenne sitt ansvar i forbindelse med slike terrenginngrep.

 • Er terrenginngrepet omfattet av plan- og bygningsloven, skal tiltakshaver vurdere forurenset grunn og ta hensyn til dette ved oversending av byggesøknaden. 

 • Dersom kommunen mottar en søknad om tiltak i et område der kommunen har mistanke om at det befinner seg forurenset grunn, jamfør plan- og bygningsloven kapittel 20 og kapittel 21, skal kommunen gjøre tiltakshaver oppmerksom på ansvaret etter kapittel 2 i forurensningsforskriften.

 • Databasen Grunnforurensning, viser eiendommer hvor det er registrert eller er begrunnet mistanke om forurensning i grunnen. Databasen er ikke uttømmende.

 • Dersom kommunen har vedtatt gebyrforskrift med hjemmel i forurensningsforskriften § 2-12, bør søker så tidlig som mulig få informasjon om
  - at behandlingen av søknaden er gebyrpliktig
  - hvilken gebyrsats søker kan regne med å få krav om, jamfør forvaltningsloven § 11

Se mal i høyre felt: Informasjon til tiltakshaver om forurensningsforskriften kapittel 2. Denne kan brukes for å gjøre tiltakshaver oppmerksom på hans plikter etter kapittel 2 i forurensningsforskriften.

Kilder til informasjon om grunnforurensing på eiendommen vil være:

Steder hvor det kan være naturlig å undersøke for grunnforurensing:

 • Eiendommen har vært benyttet til industrivirksomhet eller avfallshåndtering
 • Eiendommer hvor det er gjort gjentatte rivningsarbeider eller rehabilitering av bygninger
 • Eiendommer hvor det har vært brann
 • Eiendommer med restforurensning fra tidligere opprydningstiltak
 • Eiendommer som ligger inntil eller nedstrøms eiendommer som er forurenset
 • Eiendommer i eldre og sentrale byområder
 • Eiendommer der det finnes tilkjørte masser av ukjent opprinnelse
 • I områder med alunskifer eller andre bergarter som danner syre i kontakt med luft og vann

På slike steder skal grunnforholdene undersøkes nærmere. Hvis det ikke er holdepunkter for å tro at grunnen kan være forurenset, stilles det ikke krav om nærmere grunnundersøkelser.

2. Samordning med plan- og bygningsloven

 • Kommunen bør oppfordre utbygger til å sende inn tiltaksplanen og byggesøknad samtidig, slik at saksbehandlerne er orientert og kan samordne seg. Det krever at kommunen utarbeider hensiktsmessige administrative rutiner for en slik samordning. 

3. Er undersøkelsene av forurenset grunn gode nok?

Kommunen kan sette følgende krav til tiltakshaver:

Dersom kommunen mener at undersøkelsene ikke er tilstrekkelige, må de gjøre tiltakshaver oppmerksom på dette og kreve ytterligere undersøkelser. Det kan for eksempel være 

 • at prøvetettheten ikke er tilstrekkelig for å vurdere forurensningsrisikoen
 • at man ikke har klart å avgrense forurensningen
 • at det er nødvendig å finne hotspots eller at man må ta prøver i dypereliggende masser. 

Kommunen kan også bruke forurensningslovens § 51 til å kreve ytterligere undersøkelser når det gjelder i terrenginngrep som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 2. De kan kreve følgende: 

 • Tiltakshaver skal sende resultatene til kommunen sammen med byggesøknaden, hvis undersøkelsene viser at grunnen ikke er forurenset, slik det var mistanke om. 
 • Tiltakshaver skal utarbeide en tiltaksplan der det er bekreftet forurenset grunn.

Kommunen må godkjenne tiltaksplanen før terrenginngrepet kan starte.

Mer om krav til undersøkelsene finner du her:  

4a. Vurdere tiltaksplan for forurenset grunn

Hvis grunnen er forurenset skal tiltakshaver utarbeide en tiltaksplan. Kommunen skal behandle og godkjenne tiltaksplanen før terrenginngrepet gjennomføres. Dette følger av forurensningsforskriften § 2-8.

Før kommunen godkjenner en tiltaksplan må kommunen sikre at tiltakshaver ivaratar følgende krav:

 • Sørger for at disponeringen av forurensede jordmasser er forsvarlig, jamfør krav til tiltaksplan i forurensningsforskriften § 2–6. Dette gjelder blant annet i følgende tilfeller:

  a) Når tiltakshaver ønsker å mellomlagre og transporte innenfor tiltaksområdet før massene deponeres, kan det foregå i i tiltaksområdet i en mellomfase. Hvis massene skal lagres utenfor tiltaksområdet, må tiltakshaver søke Fylkesmannen om tillatelse. Tillatelsen skal legges ved tiltaksplanen. Fylkesmannen vil kunne spesifisere hva denne søknaden skal inneholde. 

  b) Når tiltakshaver ønsker å redeponere eller isolere masser på tiltaksområdet. Gjenbruk av forurensede masser med samme eller lavere innhold av forurensninger i forhold til akseptkriteriene eller helsebasert tilstandsklasse, er tillatt så lenge spredning av forurensning ikke finner sted. Massene som skal gjenbrukes på eiendommen og må kontrolleres for at innholdet er i tråd med riktig helsebasert tilstandklasse eller akseptkriterie. Masser over tilstandsklasse 5 skal som hovedregel fjernes fra stedet.

  c) Tiltakshaver skal levere masser til godkjent behandlingsanlegg eller deponi. Når forurenset grunn skal fraktes ut av tiltaksområdet, trer avfallsregelverket inn. Forurensede jordmasser skal leveres til et behandlingsanlegg eller deponi med gyldig tillatelse fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Det er kun Miljødirektoratet som kan gi dispensasjon fra dette kravet. Dersom massene er klassifisert som farlig avfall, skal de leveres til mottak med tillatelse til å ta imot farlig avfall, jamfør avfallsforskriften kapittel 11. For annen forurenset jord gjelder kapittel 9

 

Det er viktig at kommunen sjekker følgende dokumentasjon:

 • Kontrollerer at dokumentasjon og rapportering er tilfredsstillende, jamfør forurensningsforskriften § 2–6 punkt 6 og punkt 7. Kommunen må vurdere om tiltaksplanens beskrivelse av kontroll og overvåking under og etter gjennomføringen av terrenginngrepet er tilfredsstillende. Under tiltaket må tiltakshaver vise at:
  - forurensningen ikke spres
  - det er beredskap i tilfelle det påtreffer akutt eller annen forurensning 
  - håndteringen og mellomlagringen av forurenset jord er forsvarlig
   
 • Påser at tiltakshaver  leverer sluttrapport til kommunen om hvordan tiltaksplanen er fulgt opp og hvordan de forurensede massene er håndtert etter at tiltaket er ferdig.

Etterkontroll 

Vurderer å stille vilkår om at tiltakshaver skal gjennomføre en etterkontroll, ved  å sikre at tiltaket har fungert i henhold til tiltaksplanen. Etterkontrollen skal vurdere om tiltaket kan avsluttes, og si noe om hvilken påvirkningsgrad skal registreres med i databasen Grunnforurensing. 

Kommunen kan stille egne krav om hvordan dette skal gjennomføres eller be tiltakshaver utarbeide et forslag til gjennomføring av etterkontroll. Kommunen vurdere om er tilstrekkelig.

Overvåking

Kommunen kan også vurdere å stille krav om at tiltakshaver overvåker før, under og etter gjennomføringen av tiltaksplanenOvervåking etter tiltak er særlig aktuelt i større bygge- og gravesaker der det blir liggende høye nivåer av forurensning igjen i grunnen. Det er vanlig at tiltakshaver utarbeider et forslag til overvåkningsprogram som kommunen vurderer og eventuelt aksepterer. Hensikten med overvåkning er å se om tiltaket har hatt ønsket effekt, eller om det er behov for ytterligere tiltak. Varigheten og omfanget av overvåkningen vil variere med lokalitetens, størrelse, forurensningens alvorlighet og spredningsrisiko. 

Normalt bør et overvåkningsprogram vare i minimum 3 år for å fange opp naturlige meteorologiske svingninger. Det vil også være viktig å overvåke en lokalitet når den maksimale levetiden på eventuelle installasjoner knyttet til forurensning i grunnen nærmer seg. For eksempel der det er installert en spunt, membran eller en oljeutskiller. I saker som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 2  kan kommunen også kreve overvåkning etter forurensningsloven § 51.

Ytterligere informasjon

Se Miljødirektoratets øvrige veiledningsmateriell. Sentrale veiledere er:

Behandle tiltaksplaner for jord som ikke er forurenset

Jord som ikke er forurenset omfattes ikke av kravet i forurensningsforskriften § 2-5 og må alltid håndteres i tråd med annet aktuelt lovverk. Omplassering av ikke-forurenset jord må også avklares med grunneiere i området hvor massene skal disponeres. Eksempler på lovverk er:

 • forurensningsloven
 • naturmangfoldloven
 • kulturminneloven
 • plan- og bygningsloven. 

4b. Godkjenn tiltaksplan i henhold til kapittel 2

Kommunen skal godkjenne tiltaksplanen, dersom tiltaksplanen er dekkende og i samsvar med kravene gitt i forurensningsforskriften kapittel 2. Se Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2, kapittel 8.

Dette er et enkeltvedtak, og forvaltningslovens bestemmelser for enkeltvedtak gjelder.
For mer veiledning om enkeltvedtak, se Miljøkommunes veiledning om dette.

5. Eventuell klagebehandling hos Fylkesmannen

Søkeren eller en annen med rettslig klageinteresse kan påklage kommunens vedtak. Hvem som har rettslig klageinteresse må vurderes i den enkelte sak, men vil kunne være:

 • tiltakshaver
 • grunneier
 • naboer
 • naturvernorganisasjoner og lignende

Kommunen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til, jamfør forvaltningsloven § 33 . Kommunen har fire muligheter:

 • Å avvise klagen - dette er et enkeltvedtak som kan påklages og klageren skal  gjøres oppmerksom på dette i vedtaket

 • Å oppheve eget vedtak ved å gi klageren medhold hvis klager har anført at vedtaket bør oppheves og kommunen finner klagen begrunnet. Opphevelsen er et nytt og selvstendig vedtak som kan påklages. Kommunen skal gjøre klager oppmerksom på dette i det nye vedtaket.

 • Å endre innholdet i eget vedtak hvis klager har anført at vedtaket bør endres og  kommunen finner klagen begrunnet. Kommunen kan da endre de delene av vedtaket som er påklaget. En slik endring kan for eksempel bestå i at ett eller flere krav skjerpes eller lempes. Endringen vil være et nytt, selvstendig vedtak som kan påklages. Kommunen skal gjøre klageren oppmerksom på dette i det nye vedtaket.

 • Å oversende klagen i tilrettelagt tilstand til Fylkesmannen for avgjørelse hvis kommunen ikke gir klager medhold fullt ut. Fylkesmannen  avgjør klagesaken og avgjørelsen er endelig.

6. Kvalitetssikre sluttrapport fra tiltakshaver

Kommunen kan sette følgende krav til tiltakshaver:
 • Tiltakshaver skal rapportere til kommunen om tiltakene er gjennomført i tråd med tiltaksplanen umiddelbart etter at tiltakene er utført. Dette vil normalt være innen en periode på ca. 3 måneder. 
 • Sluttrapporten skal beskrive hvordan tiltaksplanen er fulgt opp og hvordan de forurensede massene er håndtert. 

Kommunen skal kvalitetssikre innholdet og sørge for endelig rapportering til databasen Grunnforurensning. 

Plan- og bygningsloven har egne regler for sluttkontroll og godkjenning. Disse gjelder i tillegg til denne bestemmelsen for de saker som faller inn under plan- og bygningsloven

7a. Oppdatere og legge inn data i databasen Grunnforurensning

 • Tiltakshaver har plikt til å gi kommunen opplysninger som er nødvendige for å rapportere til databasen. 

 • Kommunen skal kvalitetssikre innholdet og godkjenne at rapporteringen av data til Grunnforurensning er korrekt før lokaliteten gjøres tilgjengelig for allmennheten i databasen og i matrikkelen.

 • Kommunen kan også gi egne bestemmelser om krav til tiltakshavers rapportering. Dette kan for eksempel gjøres i godkjenningsvedtaket av tiltaksplanen.  

 • Fylkesmannen har ansvaret for å gi råd og veiledning til kommunen i bruk av databasen. 

Miljødirektoratet anbefaler å registrere saken i Grunnforurensning allerede ved mottak av tiltaksplanen. Alle lokaliteter overføres automatisk til matrikkelen, så fremt de har påvirkningsgrad 2, 3 eller X og er satt til "aktiv". Informasjonen kan finnes igjen på se eiendom.

Henvendelser om passord og brukernavn kan rettes til grunnforurensning@miljodir.no.

7b. Informere grunneier om at eiendommen er registrert i databasen Grunnforurensning og matrikkelen

Kommunen plikter å 

Kommunen kan gi opplysningen i forbindelse med at de godkjenner tiltaksplanen, eller sende dette i eget brev i etterkant.

 • Brevmalen Registrering av informasjon i databasen Grunnforurensning - brev til grunneier, kan brukes hvis kommunen vil informere grunneier i etterkant. Malen finner du ved å trykke på den blå knappen , relaterte maler, til høyre.

8. Avslutte saken

 • Saken avsluttes etter at kommunen har motatt sluttrapport og data er rapportert til databasen Grunnforurensning.
 • Tiltakshaver må også rapportere regelmessig om tiltak som betinger eller innebærer overvåkning i etterkant og når overvåkningen avsluttes.
 • Se mal for tilbakemelding på sluttrapport under Relaterte maler - blå knapp til høyre.

9. Gjennomføre tilsyn

 • Kommunen har myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene i kapittel 2 følges, jamfør forurensningforskriften § 2-11 .

 • Tiltakshaver plikter til enhver tid å la representanter fra kommunen føre tilsyn med aktivitetene.  

 • Kommunen skal godkjenne avvik fra tiltaksplanen på forhånd. 

 • Kommunens har myndighet til å gripe inn med nødvendige tiltak dersom dette er påkrevd, selv om tiltaksplanen er godkjent. 

 • Kommunen kan stanse tiltakshaver i å gjennomføre avvik i tiltaksplanen som ikke er godkjent, dersom kommunen er usikker på konsekvensene.

 • Tiltakshaver skal kunne dokumentere at terrenginngrepet skjer i samsvar med forskriften og den godkjente tiltaksplanen.
 • Det kan være nødvendig å føre tilsyn i etterkant av tiltakene for å dokumentere at tiltaket har fungert etter hensikten. 
 • Kommunen kan ta gebyr for tilsyn med bestemmelsene i kapittel 2.

Tips til hva et tilsyn kan se på:

 • om tiltakshaver har vurdert forurenset grunn i forkant av terrenginngrepet

 • tiltakshavers beredskap i tilfelle akutt forurensning eller når det oppdages ukjent forurensning i grunnen

 • at massehåndteringen samsvarer med tiltaksplanen – at det foreligger en beskrivelse av hvordan rene masser, forurensede masser og farlig avfall er skilt

 • mellomlagring av masser, for eksempel med tett dekke og presenning

 • entreprenørens og foretakets kjennskap til tiltaksplanen

 • avfallshåndtering

 • håndtering av vann i byggegropen

 • håndtering av avvik fra tiltaksplanen

Sjekkliste

1

Er det bekreftet eller mistanke om forurenset grunn der terrenginngrepet skal skje?

3

Er undersøkelsen av forurenset grunn tilstrekkelig?

3

Har tiltakshaver sendt inn en tiltaksplan med riktig informasjon?

4a

Er tiltaksplanen godkjent av kommunen i et enkeltvedtak og er dette gjort i forkant av at en tillatelse etter PBL er gitt?

6

Har tiltakshaver sendt inn sluttrapport i etterkant av tiltakene der det vises at tiltakene er gjennomført i henhold til tiltaksplanen?

7a

Har kommunen sørget for registrering av lokaliteten i databasen Grunnforurensning?

7b

Er grunneier og berørte parter informert om registreringen av eiendommen i databasen Grunnforurensning og matrikkelen?

8

Har kommunen sendt brev om at sluttrapport er behandlet og saken avsluttet?

8

Har kommunen vedtatt forskrift om gebyr slik at det kan tas gebyr for saksbehandlingen?

9

Er det behov for å gjennomføre tilsyn for å kontrollere at bestemmelsene i kapittel 2 følges?

Sist revidert: 03.07.2018
av: Miljødirektoratet