Fastsette gebyrforskrift for forurenset grunn

Ved å fastsette egen forskrift for gebyrer etter forurensningsforskriften § 2-12, kan kommunen kreve gebyr for saksbehandling og kontroll av kapittel 2-saker.

Samlet skal ikke gebyrene overstige kommunens kostnader i forbindelse med saksbehandlingen. Gebyrene kan fastsettes etter samme prinsipper som saksbehandlingsgebyret i plan- og bygningsloven § 33-1.

Det kan være lurt å ta inn en bestemmelse i den kommunale forskriften som åpner for nedsettelse av gebyret dersom det i enkeltsaker vil være urimelig høyt.

Mer veiledning

Sist revidert: 08.08.2018
av: Miljødirektoratet